Розніца паміж версіямі "Этнагенез беларусаў"

6 038 байтаў дададзена ,  6 гадоў таму
→‎Літаратура: дапаўненне
др
(→‎Літаратура: дапаўненне)
== Крыніцы ==
* Славяне: происхождение и расселение на территории Беларуси / Э. М. Загорульский. – Минск : БГУ, 2012. – 367 с. IBSN 978-985-518-772-2
 
== Спасылкі ==
* [http://svetlahorsk.belarda.org/index.php?id=0181 МАРФІНА В. У. Палеаантрапалагічныя знаходкі — важная крыніца гістарычнай інфармацыі аб старажытных папуляцыях чалавека. {{ref-be}}]
 
== Літаратура ==
{{refbegin|2}}
* Беларусы. - Т. 4. Вытокi i этнiчнае развiцццё. / Нац. акад. Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы. – Мінск: Беларус. навука, 2001.
* Беларусы. - Т. 94. АнтрапалогіяВытокi /i Л.І.этнiчнае Цягака і іншразвiцццё.; рэдкал.: Л.І. Цягака і інш.;/ Нац. акад. Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы. – Мінск: Беларус.Беларуская навука, 2006. – 575 с2001.
* Беларусы. - Т. 49. ВытокiАнтрапалогія i/ этнiчнае[[Лідзія развiцццёІванаўна Цягака|Л. /І. Цягака]] і інш.; рэдкал.: Л.І. Цягака і інш.; Нац. акад. Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы. – Мінск: Беларус. навука, 20012006. – 575 с.
* Бендин, А.Ю. Проблемы этнической идентификации белорусов 60-х гг. XIX – начала ХХ в. в современной историографии / А.Ю. Бендин // Исторический поиск Беларуси: альманах. – Минск: Экономпресс, 2006.
* Гісторыя Беларусі (у кантэксце сусветных цывілізацый). Вучэбн. дапаможнік / [[Валерый Іванавіч Галубовіч|В. І. Галубовіч]], [[Захар Васільевіч Шыбека|З. В. Шыбека]], Д. М. Чаркасаў і інш.; Пад рэд. В. І. Галубовіча і [[Юрый Мікалаевіч Бохан|Ю. М. Бохана]]. — Мн.: Экаперспектыва, 2005.
* Загорульский, Э.М. В поисках славянской прародины / Э.М. Загорульский // Выбраныя навуковыя працы Беларускага дзяржаўнага універсітэта: у 7 т. – Т. 2. Гісторыя. Філасофія. Журналістыка / Адк. рэд. А.А. Яноўскі. – Мн.: БДУ, 2001. – 534 с.
* Гісторыя Беларусі: У 6 т. — Т. 1. Старажытная Беларусь. — Мн., 2000.
* Краўцэвіч, А. Асноўныя храналагічныя рубяжы этнічнай гісторыі Беларусі / А. Краўцэвіч // Гістарычны альманах. – 2002. – Т.
* Гринблат М. Я. Белорусы. — Мн., 1968.
* [[Мітрафан Віктаравіч Доўнар-Запольскі|Довнар-Запольский М. В.]] Очерк истории кривичской и дреговичской земель до конца XII столетия. — К., 1891.
* Ермаловіч М. Па слядах аднаго міфа. — Мн., 1989.
* Ермаловіч М. Старажытная Беларусь: полацкі і новагродскі перыяды. — Мн., 1990.
* [[Эдуард Міхайлавіч Загарульскі|Загарульскі Э. М.]] Заходняя Русь: IX - XIII стст. — Мн., 1998.
* [[Эдуард Міхайлавіч Загарульскі|Загорульский, Э. М.]] В поисках славянской прародины / Э.М. Загорульский // Выбраныя навуковыя працы Беларускага дзяржаўнага універсітэта: у 7 т. – Т. 2. Гісторыя. Філасофія. Журналістыка / Адк. рэд. А.А. Яноўскі. – Мн.: БДУ, 2001. – 534 с.
* [[Дзмітрый Канстанцінавіч Зяленін|Зеленин Д. К.]] Восточные славяне. Кто они?. — М.: Эксмо, 2012. — — 400 с. ISBN 978-5-699-56962-5
* Канстанцінаў Ф. Аб паходжанні беларускага народа. — Мн., 1948.
* [[Яўхім Фёдаравіч Карскі|Карский Е. Ф.]] Белорусы. Введение к изучению языка и народной словесности. — Вильна, 1904.
* [[Аляксандр Канстанцінавіч Краўцэвіч|Краўцэвіч, А.]] Асноўныя храналагічныя рубяжы этнічнай гісторыі Беларусі / А. Краўцэвіч // Гістарычны альманах. – 2002. – Т.
* Левшун, Л. Концепт «литвины» в этнокультурном самосознании белорусов / Л. Левшун // Беларуская думка. – 2009. – № 11.
* [[Ігар Аляксандравіч Марзалюк|Марзалюк, І.]] Ад этнасу да нацыі / І. Марзалюк // Гістарычны альманах. – 2002. – Т. 7. – С. 145–174. 7. – С. 175–180.
* [[Аляксей Ігнатавіч Мікуліч|Мiкулiч Т. М.]] Мова i этнiчная самасвядомасць. - Мн., 1996.
* Носевич В. В. [http://www.yabloko.ru/Themes/Belarus/belarus-32.html Белорусы: становление этноса и «национальная идея»] // Белоруссия и Россия: общества и государства / Редактор-составитель Д. Е. Фурман. — М.: Права человека, 1998.
* [[Міхаіл Фёдаравіч Піліпенка|Пилипенко, М. Ф.]] Возникновение Белоруссии: Новая концепция / М.Ф. Пилипенко. – Мн.: Беларусь, 1999. – 143 с.
* Славяне: происхождение и расселение на территории Беларуси / Э. М. Загорульский. – Минск : БГУ, 2012. – 367 с. IBSN 978-985-518-772-2
* [[Уладзімір Іванавіч Пічэта|Пичета В.]] Образование белорусского народа // Вопросы истории. — 1946. — № 5—6.
* Хрестоматия по истории Беларуси: учеб. пособие. В 2 ч. – Ч. 1 С древнейших времён до 1917 г. / сост.: Я.И. Трещенок и др.; под науч. ред. К.М. Бондаренко. – Минск: Изд. центр БГУ, 2008. – 623 с.
* Рыбакоў Б. А. Радзімічы. Працы секцыі археолёгіі Беларускай АН. — М., 1932.
* Чаквин, И.В., Терешкович, П.В. Из истории становления национального самосознания белорусов (XIV – начало XX в.) / И.В. Чаквин, В.П. Терешкович // Советская этнография. – 1990. – № 6. – С. 42–55.
* [[Валянцін Васілевіч Сядоў|Седов В. В.]] Археология и проблема формирования белорусов // Этногенез белорусов. Тезисы докладов на научной конференции по проблеме «Этногенез белорусов». — Мн., 1973. — С. 7-10.
* Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. – Т. 1 / рэдкал.: М.В. Біч і інш.; прадм. М. Ткачова. – Мн.: БелЭн., 1993. – 494 с.
* Седов В. В. О происхождении белорусов // Древности Белоруссии. Материалы конференции по археологии Белоруссии и смежных территорий. Мн., 1966. — С. 301—309.
* Седов В. В. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья. — М., 1970.
* Седов В. В.. К происхождению белорусов (Проблема балтского субстрата в этногенезе белорусов) // «Советская этнография». — 1967. — № 2. — С. 112—129.
* Славяне: происхождение и расселение на территории Беларуси / [[Эдуард Міхайлавіч Загарульскі|Э. М. Загорульский]]. – Минск : БГУ, 2012. – 367 с. IBSN 978-985-518-772-2
* Соболевский А. И. Очерки из истории русского языка. — К., 1884.
* Тихомиров А. Н. Значение Древней Руси в развитии русского, украинского и белорусского народов // Вопросы истории. — 1954. — № 6.
* Топоров В. Н. К проблеме балтско-славянских отношений // Актуальные проблемы славяноведения. — М., 1961.
* Третьяков П. Н. У истоков древнерусской народности. — Л., 1970.
* Филин Ф. П. Образование языка восточных славян. — М.-Л., 1962.
* Филин Ф. П. Происхождение русского, украинского и белорусского языков: Историко-диалектологический очерк. — Л., 1972.
* Хабургаев Г. А. Этнонимика «Повести временных лет». — М., 1979.
* * Хрестоматия по истории Беларуси: учеб. пособие. В 2 ч. – Ч. 1 С древнейших времён до 1917 г. / сост.: [[Якаў Іванавіч Трашчанок|Я. И. Трещенок]] и др.; под науч. ред. К. М. Бондаренко. – Минск: Изд. центр БГУ, 2008. – 623 с.
* [[Ігар Усеваладавіч Чаквін|Чаквин, И. В.]], Терешкович, П. В. Из истории становления национального самосознания белорусов (XIV – начало XX в.) / И.В. Чаквин, В.П. Терешкович // Советская этнография. – 1990. – № 6. – С. 42–55.
* Черепнин Л. В. Исторические условия формирования русской народности до конца XV в. // Вопросы формирования русской народности и нации. — М.-Л., 1958. — C. 7-105.
* [[Георгій Васілевіч Штыхаў|Штыхаў Г. В.]] Крывічы. — Мн., 1992.
* Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. – Т. 1 / рэдкал.: [[Міхаіл Восіпавіч Біч|М.В. Біч]] і інш.; прадм. [[Міхаіл Аляксандравіч Ткачоў|М. Ткачова]]. – Мн.: БелЭн., 1993. – 494 с.
* Этнаграфiя Беларусi. Энцыклапедыя. - Мн., 1989.
 
 
[[Катэгорыя:Беларусы]]
[[Катэгорыя:Гісторыя Беларусі]]
[[Катэгорыя:Этнагенез]]