Розніца паміж версіямі "Аляксандр Антонавіч Крывіцкі"

няма тлумачэння праўкі
 
== Біяграфія ==
 
Нарадзіўся ў сялянскай сям'і, якая займалася таксама і рамяством (выконвалі цяслярскія работы, ладавалі бондарскае начынне). У сакавіку 1944 г. ён быў прызван у рады [[Чырвоная Армія|Чырвонай Арміі]]. Ваяўваў у войсках 2-га Украінска фронта. <ref>Нацыянальныя скарбы. Дыялекталагічны зборнік да 80-годдзя А.А.Крывіцкага. — Мн.: ВТАА "Права і эканоміка", 2008. — С.5</ref> Удзельнічаў у баях у [[Аўстрыя|Аўстрыі]], [[Венгрыя|Венгрыі]], [[Чэхаславакія|Чэхаславакіі]]. Пасля дэмабілізацыі ў 1947 г. паступіў на філалагічны факультэт [[Магілёўскі педагагічны інстытут|Магілёўскага педінстытута]], які скончыў у 1951 г. Настаўнічаў у [[Карэлічы|Карэлічах]]. З 1952 па 2007 гады – навуковы супрацоўнік [[Інстытут мовазнаўства НАНБ|Інстытута мовазнаўства]] [[АН БССР]]. У 1959 г. паспяхова абараніў кандыдатскую дысертацыю "Формы асабовых і зваротнага займеннікаў сучаснай беларускай мовы ў іх гісторыі".<ref>Нацыянальныя скарбы. Дыялекталагічны зборнік да 80-годдзя А.А.Крывіцкага. — Мн.: ВТАА "Права і эканоміка", 2008. — С.6</ref> У 1971 годзе А.А.Крывіцкі стаў лаўрэатам Дзяржаўнай прэміі СССР. У 2001 годзе ўзнагароджаны медалём Францыска Скарыны.
 
== Навуковая дзейнасць ==
 
Пачаў вывучэнне беларускіх народных гаворак яшчэ ў студэнцкія гады ў Магілёўскім педінстытуце. Усе гады вучобы быў старастам дыялекталагічнага гуртка. У сектары дыялекталогіі інстытута мовазнаўства ён працягваў ездзіць у дыялекталагічныя экспедыцыі, складаў карты для “Дыялекталагічнага атласа беларускай мовы”.
 
Займаўся Аляксандр Крывіцкі таксама і лексікаграфіяй. Галоўным набыткам у гэтай галіне з'явіліся "Тураўскі слоўнік" (Т.1-2, 1982; Т.3 - 1984; Т.4 - 1985; Т.5 - 1987), даведнікі дыялектнай лексікі "Жывёльны свет. Тэматычны слоўнік" (1999), "Раслінны свет. Тэматычны слоўнік" (2000), "Чалавек. Тэматычны слоўнік" (2006). <ref>Нацыянальныя скарбы. Дыялекталагічны зборнік да 80-годдзя А.А.Крывіцкага. — Мн.: ВТАА "Права і эканоміка", 2008. — С.8</ref>
 
== Асноўныя навуковыя працы ==
 
* Аб аканні ў гаворках Лагойскага раёна Мінскай вобласці// Працы Ін-та мовазнаўства АН БССР. Вып. 111.—Мн., 1957.—С. 159-169.
* Мацкевіч, Ю.Ф. Атлас беларускіх гаворак/ Ю.Ф. Мацкевіч, А.А. Крывіцкі// Настаўн. газ.—1972.—5 студз.
* Мацкевич, Ю.Ф. Атлас белоруских говоров/ Ю.Ф. Мацкевіч, А.А. Кривицкий// Сел. газ..—1971.—24 нояб.
* Атлас гаворак беларускай мовы// Беларусь.—1956.—№ 5.—С. 32.
* Жураўскі, А.І., Крывіцкі А.А. Беларускае мовазнаўства ў Акадэміі навук БССР/ А.І. Жураўскі, А.А. Крывіцкі.—Мн.: Навука і тэхніка, 1979.—95 с.
* Беларуская мова, яе родзічы і блізкія// Бярозка.—1966.—№ 12.—С. 15.
* Беларуская мова – нацыянальная мова беларускага народа// Нар. асвета.—1984.—№ 8.—С. 49-51.
* Кривицкий, А.А. Белорусский язык для говорящих по-русски/ А.А. Кривицкий, А.Е. Михневич, А.И. Подлужный.—3-е изд., перераб.—Мн.: Выш. шк., 1990.—368 с.
* Кривицкий, А.А. Белорусский язык для небелоруссов/ А.А. Кривицкий, А.Е. Михневич, А.И. Подлужный.—2-е изд, испр. и доп.—Мн.: Выш.шк., 1978.—352 с.
* Гаворкі вёскі Яскавічы Салігорскага раёна// Народная словатворчасць.—Мн., 1979.—С. 104-112.
* Гавораць чарнобыльцы: З мясцовых гаворак чарнобыл. Зоны ў Беларусі/ Склад. і навук. рэд. А.А. Крывіцкі.—Мн., 1994.—220 с.
* Дыялект// БелСЭ. У 12 т. Т. 4.—Мн., 1971.—С. 340.
* Дыялекталагічны атлас беларускай мовы.—Мн.: АН БССР, 1963.—971 с.: 338 карт.
* Дыялекталогія// БелСЭ. У 12 т. Т. 4.—Мн., 1971.—С. 340-341.
* З гісторыі нашых прозвішчаў// Полымя.—1970.—№ 8.—С. 232-236.
* З лексічных рэгіяналізмаў Віцебшчыны// Нар. слова.—Мн., 1976.—С. 92-100.
* З народнага слоўніка/ Рэд. А.А. Крывіцкі.—Мн.: Навука і тэхніка, 1975.—350 с.
* Из словаря полесских рыболовов// Полесье.—М., 1968.—С. 162-174.
* Каштоўнае даследванне// Беларусь.—1964.—№ 11.
* Кніга для чытання і дарадчык на штодзень// Полымя.—1963.—№ 9.—С. 155-162.
* Веренич, В.Л. Лексика городенских гончаров/ В.Л. Веренич, А.А. Кривицкий// Полесье.—М., 1968.—С. 175-192.
* Летапіс мовы// Беларусь.—1964.—№ 8.—С. 27.
* Лингвогеографическая статья в белорусском лексическом атласе// Совещане по общим вопросам диалектологии и истории языка.—М., 1977.—С. 32-34.
* Лингвогеографическая статья в белорусском лексическом атласе// Лингвистическая география и проблемы истории языка: Материалы VI Всесоюз. совещ.—Нальчик, 1981.—С. 16-21.
* Крывіцкі, А.А. Міжнародная канферэнцыя па АЛА у ГДР/ А.А. Крывіцкі, А.І. Падлужны// Беларуская лінгвістыка. Вып. 19.—Мн., 1981.—С. 75-76.
* Бірыла, М.В. Міжнародная нарада па агульнаславянскаму лінгвістычнаму атласу/ М.В. Бірыла, А.А. Крывіцкі// Беларуская лінгвістыка. Вып. 2.—Мн., 1972.—С. 78-79.
* Крывіцкі А.А. Моўная старажытнасць Тураўшчыны/ А.А. Крывіцкі, В. Лабко// Голас Радзімы.—1976.—22 ліп.
* Народная лексіка/ Рэд. А.А. Крывіцкі.—Мн.: Навка і тэхніка, 1977.—287 с.
* Народная словатворчасць/ Рэд. А.А. Крывіцкі.—Мн.: Навука і тэхніка, 1979.—336 с.
* Наша родная мова.—Выд. 3-е, дапрац.—Мн.: Нар. асвета, 1973.—192 с.
* Образование междиалектной границы белорусского языка// Совещание по общим вопросам диалектологии и истории языка.—М., 1979.—С. 110-111.
* Оканне // БелСЭ: Кароткая энцыкл. Т.4.—Мн., 1981.—С. 419.
* Падрыхтоўка дыялектычнага атласа беларускай мовы// ЛІМ.—1954.—3 ліп.
* Полесские говоры Белоруссии и современный белорусский диалектный язык// Полесье и этногенез славян.—М., 1983.—С. 50-52.
* Крывіцкі, А.А. Пра слоўнік Тураўшчыны/ А.А. Крывіцкі, Г.А. Цыхун, І.Я. Яшкін// нар. слова.—Мн., 1976.—С. 288-307.
* Крывіцкі, А.А. Практыкум па фанетыцы беларукай мовы: Вучэб. дапам./ А.А. Крывіцкі, А.І. Падлужны.—Мн.: Выш. шк., 1989.—219 с.
* Прасцейшыя элементы гукавай абалонкі мовы// Материалы конф. Молодых учёных АН БССР.—Мн., 1958.—С. 49-52.
* Крывіцкі А.А. Рабочая нарада па ЛАЕ у Маскве/ А.А. Крывіцкі, П.А. Міхайлаў// Беларуская лінгвістыка. Вып. 21.—Мн., 1982.—С. 78-79.
* Рэгіянальная лексіка з паўночнай Віцебшчыны// Народная лексіка.—1977.—С. 31-38.
* Скланенне// Бел. ССР: Карот. энцыкл. Т.4.—Мн., 1981.—С. 531-532.
* Спадчына Я.Ф. Карскага па беларускай дыялекталогіі// Беларуская лінгвістыка. Вып. 21.—Мн., 1981.—с. 18-24.
* Крывіцкі, А. Спроба лінгвагеалогіі Палесся/ А. Крывіцкі, Г. Цыхун// Полымя.—1972.—№ 11.—С. 245-248.
* Сучасная беларуская літаратурная мова і народныя гаворкі.—Мн., 1961.—40 с.
* Тураўскі слоўнік. У 5 т. Т.1: А-Г/ Склад. А.А. Крывіцкі і шнш.—Мн.: Навука і тэхніка, 1982.—255 с.
* Тураўскі слоўнік. У 5 т. Т.2: Д-К/ Склад. А.А. Крывіцкі і шнш.—Мн.: Навука і тэхніка, 1982.—271 с.
* Тураўскі слоўнік. У 5 т. Т.3: Л-О/ Склад. А.А. Крывіцкі і шнш.—Мн.: Навука і тэхніка, 1982.—312 с.
* Тураўскі слоўнік. У 5 т. Т.4: П-Р/ Склад. А.А. Крывіцкі і шнш.—Мн.: Навука і тэхніка, 1982.—360 с.
* Тураўскі слоўнік. У 5 т. Т.5: С-Я/ Склад. А.А. Крывіцкі і шнш.—Мн.: Навука і тэхніка, 1982.—422 с.
* Тыпалогія рэзентацыйных адрозненняў у сінтаксісе беларускіх гаворак// Тыпалогія славянскіх моў і ўзаемадзеянне славянскіх літаратур: Тэз. дакл. Ч.2.—Мн., 1977.—С. 187-188.
* У рытме з развіццём мовы.—Мн., 1976.—76 с.
* У слоўнік Мсціслаўшчыны// З народнага слоўніка.—Мн., 1975.—С. 119-134.
* Формы асабовых і зваротнага займеннікаў беларускай мовы ў іх гісторыі// Уч. зап. (Мозыр. гос. пед. ин-т) Вып. 1.—Мн., 1958.—С. 183-214.
* Формы асабовых і зваротнага займеннікаў беларускай мовы ў іх гісторыі// Весці АН БССР. Сер. грамад. навук.—1957.—№ 1.—С. 111-118.
* Формы личных и возвратногоместоимения современного белорусского языка в их истории: Автореф. дис.—Мн., 1958.—20 с.
* Хрэстаматыя па беларускай дыялекталогіі// Склад. А.А. Крывіцкі і інш.—Мн., 1962.—350 с.: карт
* Чаму мы так гаворым...// Беларусь.—1957.—№ 6.—С. 32.
* Што такое лінгвагеаграфія.—Мн.: Нар. асвета, 1986.—72 с.: іл.
* Юзэфа Фларыянаўна Мацкевіч// Беларуская лінгвістыка. Вып. 1.—Мн., 1972.—С. 84-85.
* Я.Ф. Карскі – выдатны беларускі вучоны// Весці АН БССР. Сер. грамад. навук.—1961.— № 1.—С. 5-14
* Беларускае мовазнаўства: Бібліягр. указальнік (1825-1965)/ Склад. А.Д. Васілеўская і інш.—Мн.: Навука і тэхніка, 1967.—415 с.
* Беларускае мовазнаўства: Бібліягр. паказ. (1966-1975)/ Склад. А.Д. Васілеўская, Я.М. Рамановіч.—Мн.: Навука і тэхніка, 1980.—352 с.
* Беларускае мовазнаўства: Бібліягр. паказ. (1976-1985)/ Склад. А.Д. Васілеўская,. Я.М. Рамановіч.—Мн., 1993.—559 с. ( Гл. імянныя паказальнікі)
* Беларуская этнаграфія і фалькларыстыка: Бібліягр. паказ. (1945-1970)/ Склад. М.Я. Грынблат.—Мн.: Навука і тэхніка, 1972.—388 с. (Гл. імянныя паказ.).
* Бібліяграфічны указальнік літаратуры па беларускаму мовазнаўству/ Склалі М.А. Жыдовіч, Я.М. Рамановіч, А.К. Юрэвіч.—Мн.: Бду, 1960.—221 с. ( Гл. імянны паказ.)
* Методы выкладання беларускай мовы: Бібліягр. паказ.. (1969-1990)/ Склад. М.Я. Лукошус.—Мн.: Выш. шк., 1983.—109 с. (Гл. імянны паказ.).
{{Зноскі}}
 
41

праўка