Розніца паміж версіямі "Міхаіл Восіпавіч Біч"

168 байтаў выдалена ,  3 гады таму
== Бібліяграфія ==
 
===; 1966 ===
* О роли и значении национальных движений в России в начале ХХ в. // Вопросы истории и археологии. Материалы Х конференции по общественным наукам. — Минск, 1966.
* У змаганні за лепшую долю (да 60-годдзя газеты «Наша доля») // Полымя. — 1966. — № 8.
 
===; 1967 ===
* Стагоддзі жыцця і барацьбы (да 900-годдзя Мінска) // Полымя. 1967. — № 6.
* Левые народники в Минске на рубеже ХIX — ХХ вв. Отношение РСДРП к неонародничеству // Доклады к ХI конференции молодых учёных Белорусской ССР. — Минск, 1967.
 
===; 1969 ===
* Крах апартуністычнай тактыкі эканамізму (Да пытання аб ідэйных сувязях сацыял-дэмакратычнага эканамізму і паліцэйскага сацыялізму) // Весці АН БССР. — 1969. — № 2.
* Возникновение СДКПиЛ. Отношение её к РСДРП и к социал-демократическому движению в Белоруссии (1893—1903 гг.) // Вопросы истории. Тезисы докладов ХII конференции молодых учёных Белорусской ССР. — Минск, 1969.
 
===; 1970 ===
* На шляху да марксізму // Полымя. 1970. — № 3.
* Агент з групы «Вызваленне працы» // Полымя. — 1970. — № 3.
* Ленінская «Искра» і Беларусь // Полымя. — 1970. — № 12.
 
===; 1972 ===
* Нацыянальны склад прамысловага пралетарыяту Беларусі ў канцы ХІХ — пачатку ХХ ст. // Весці АН БССР. — 1972. — № 4.
* Гісторыя Беларускай ССР. — Т. 2. — Мінск, 1972. ''Раздзелы'':
** ''Гіст.карта'': Насельніцтва і адміністрацыйны падзел Беларусі ў канцы ХІХ ст. // Гісторыя Беларускай ССР. — Т. 2. — Мінск, 1972.
 
===; 1973 ===
* Канстанцін Іванавіч Шабуня (Людзі савецкай навукі) // Весці АН БССР. — 1973. — № 1.
* Развитие социал-демократического движения в Белоруссии в 1883—1903 гг. — Минск, 1973.
** 4 артыкулы па гісторыі рабочых арганізацый.
 
===; 1978 ===
* Борьба за единство революционных действий на Украине и в Белоруссии в период создания пролетарской партии в России // Исторические корни дружбы и единения украинского и белорусского народов. — Киев, 1978.
* Боевое взаимодействие братских народов в 1905—1907 гг. // Исторические корни дружбы и единения украинского и белорусского народов. — Киев, 1978.
 
===; 1979 ===
* Историография истории Белоруссии в эпоху капитализма // Достижения исторической науки в БССР за 60 лет. — Минск, 1979.
* Сімпозіум гісторыкаў рабочага класа // Весці АН БССР. — 1979. — № 3.
 
===; 1980 ===
* Кніга пра выдатнага беларускага гісторыка // Весці АН БССР. — № 2.
* {{MnES1983}}.
** 20 артыкулаў па гісторыі рэвалюцыйнага руху.
 
===; 1981 ===
* О методике статистического исследования рабочего движения (на материале Белоруссии) // Рабочий класс центра страны и Сибири (конец ХІХ — начало ХХ в.). — Новосибирск, 1981.
* Прамысловасць Беларусі ў другой палавіне ХІХ ст. // Весці АН БССР. — 1981. — № 2.
 
===; 1983 ===
* Рабочее движение в Белоруссии в 1861—1904 гг. — Минск, 1983.
 
===; 1984 ===
* История рабочего класса Белорусской ССР. — Т. 1. — Минск, 1984. ''Раздзелы'':
** Введение (у сааўтарстве з К.Шабуней).
* ''Гіст.карта'': Рабочее движение в городах и местечках Белоруссии. 1905 — май 1907 гг. // История рабочего класа БССР. — Т. 1. — Минск, 1984 (у сааўтарстве з У.Філяковым).
 
===; 1985 ===
* Асвета і педагагічная думка ў Беларусі са старажытных часоў да 1917 г. — Мінск, 1985. ''Раздзелы'':
** Грамадска-педагагічны рух, рэвалюцыйна-асветніцкая дзейнасць народнікаў.
* Вяршыня рэвалюцыйнай хвалі (Да 80-годдзя Снежаньскага ўзброенага паўстання) // Мінская праўда. 1985. — 21 снежня.
 
===; 1986 ===
* «Стары змаганец» (Да 100-годдзя А. Л. Бурбіса) // Мастацтва Беларусі. — 1986. — № 3.
* Революционные события 1905—1907 гг. в Белоруссии // Пролог Великого Октября. — Минск, 1986.
* В борьбе за осуществление ленинских идей // Коммунист Белоруссии. — 1986. — № 9.
 
===; 1987 ===
* Начало рабочего движения. Революція 1905—1907 гг. // Полоцк. Исторический очерк. Минск, 1987 (у сааўтарстве з Н.Манісам).
* Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва. — Т. 4. — Мінск, 1987.
** 7 артыкулаў па гісторыі рэвалюцыйнага руху.
 
===; 1988 ===
* К.Каліноўскі як рэвалюцыйны дэмакрат // Весці АН БССР. — 1988. — № 1.
* За мужыцкую праўду // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. — 1988. — № 1.
** 13 артыкулаў па гісторыі рэвалюцыйнага руху.
 
===; 1989 ===
* Из плена старых догм // Коммунист Белоруссии. — 1989. — № 1.
* Кастусь Каліноўскі ў беларускай савецкай гістарыяграфіі // Кастусь Каліноўскі. — Гродна, 1989.
** 25 артыкулаў па гісторыі сацыял-дэмакратычнага і рабочага руху.
 
===; 1990 ===
* О разработке новой концепции дооктябрьской истории КПСС // Вопросы истории. — 1990. — № 11.
* Станаўленне беларускага пісьменства ў ХІХ — пачатку ХХ ст. // Тэзісы дакладаў і паведамленняў міжнароднай канферэнцыі "Славяне: ХІ. Адзінства і многастайнасць. Секцыя 4. Гістарычнае адзінства і многастайнасць культурнага развіцця славянскіх народаў. — Мінск, 1990.
* Дзе карані нігілізму // Звязда. — 1990. — 23 студзеня.
 
===; 1991 ===
* Канцэпцыя гістарычнай адукацыі ў сярэдняй школе Беларусі // Настаўніцкая газета. — 1991. — 30 верасня. (у сааўтарстве).
* Хай народзіцца ісціна // Літаратура і мастацтва. — 1991. — 22 лютага.
* Праграма па гісторыі Беларусі для сярэдняй школы. — Мінск, 1991.
 
===; 1992 ===
* Гісторыя Беларусі: ХХ стагоддзе (для Х-ХІ класаў). — Мінск, 1992 (у сааўтарстве з У.Сідарцовым, В.Фаміным). ''Раздзелы'':
** Прадмова.
* Праграма па гісторыі Беларусі ад старажытных часоў да 1917 г. Прадмова // Программы дисциплин социально-гуманитарного профиля для средних специальных учебных заведений Минсельхозпрома Республики Беларусь. — Минск, 1992.
 
===; 1993 ===
* Гісторыя Беларусі: ХХ стагоддзе (для Х-ХІ класаў). Выданне 2-е, перапрацаванае. — Мінск, 1993 (у сааўтарстве з У.Сідарцовым, В.Фаміным). ''Раздзелы'':
** Прадмова.
** ''Гіст.карта'': Насельніцтва Беларусі і сумежных тэрыторый у канцы ХІХ ст. // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. — Т. 1. — Мінск, 1993.
 
===; 1994 ===
* Нарысы гісторыі Беларусі. Частка І. — Мінск, 1994. ''Раздзелы'':
** Буржуазныя рэформы. Пераход да капіталістычнай гаспадаркі.
** Віцебскія палітычныя выступленні рабочых 1899 г.
 
===; 1995 ===
* Якім быць падручніку па гісторыі (завочны «круглы стол») // Беларускі гістарычны часопіс. — 1995. — № 4.
* Роздум з нагоды дня незалежнасці // Культура. — 1995. — 26 ліпеня — 1 жніўня.
* Праграмы для сярэдніх навучальных устаноў. Гісторыя. Гісторыя Беларусі (канец XVIII — пачатак ХХ ст.). — Мінск, 1995.
 
===; 1996 ===
* Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. — Т. 3. — Мінск, 1996. ''Артыкулы'':
** Гістарыяграфія гісторыі Беларусі (Станаўленне нацыянальнай гістарыяграфічнай канцэпцыі, Гістарыяграфія гісторыі Беларусі 19 — пачатку 20 ст. у працах 1920 −1990-х г.).
* Эвалюцыя ідэі дзяржаўнасці ў вызваленчым руху Беларусі ў канцы ХІХ — пачатку ХХ ст. // Голас Радзімы. — 1996. — 28 сакавіка; 4 красавіка; 11 красавіка.
 
===; 1997 ===
* «Всеподданейший отчёт Виленского, Гродненского и Ковенского генерал-губернатора…». 1904 г. Прадмова и каментарыі // Беларускі гістарычны часопіс. — 1997. — № 2 (публікацыя дакумента ў сааўтарстве з [[Віктар Пятровіч Пічукоў|В.Пічуковым]]).
* З прапанаванай канцэпцыяй пагадзіцца не магу // Беларуская мінуўшчына. — 1997. — № 3.
** Лідская арганізацыя РСДРП.
 
===; 1998 ===
* Гісторыя Беларусі. Канец XVIII — 1917 г. Вучэбны дапаможнік для 8 класа агульнаадукацыйнай школы. — Мінск, 1998.
* Гістарыяграфічныя «навацыі» ў навучальнай літаратуры // Беларускі гістарычны агляд. — Т. 5. — Сшытак 2 (9). — Снежань 1998 (рэцэнзія).
 
===; 1999 ===
* Ад ідэі аднаўлення Рэчы Паспалітай да барацьбы за стварэнне незалежнай беларускай дзяржавы // Unia Lubelska i tradycji integracyjne w Europie Środkowowschodniej. — Lublin, 1999.
* Няспраўджаныя амбіцыі і абяцанні // Штогоднік Інстытута гісторыі НАН Беларусі. 1999. — Мінск, 1999. (рэцэнзія) (у сааўтарстве з Г.Галенчанкам, І.Ігнаценкам, У.Снапкоўскім).
** Прыбылёва-Корба Ганна Паўлаўна.
 
===; 2001 ===
* Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. — Т. 6. — Мінск, 2001. ''Артыкулы'':
** Рабочы клас (да 1917 г.).