Розніца паміж версіямі "Іосіф Міхайлавіч Сцепановіч"

(Не карэктна адлюстроўваюцца зноскі.)
* Карта растительности бассейна оз. Нарочь / Авт.: Адерихо В. С., Голод Д. С., Гриневич В. А., Красовский Е. Л., Степанович И. М., Юркевич И. Д. — 1 : 25 000, 250 м в 1 см. — Мн., 1980.
* Карта растительности бассейна р. Припять / Авт.: Юркевич И. Д., Голод Д. С., Петручук Н. И., Красовский Е. Л., Степанович И. М. — 1 : 500 000, 5 км в 1 см. — Мн., 1980.
* Юркевіч, І. Д. Класіфікацыя прыроднай лугавой расліннасці Беларусі / І. Д. Юркевіч, [[Надзея Андрэеўна Буртыс|Н. А. Буртыс]], С. Р. Бусько, І. М. Сцепановіч // Весці АН БССР. Сер. біял. навук. — 1985. — Вып. І. — С. 3––83—8.
* Юркевич, И. Д. Кормовая оценка луговой флоры Белоруссии / И. Д. Юркевич, С. Р. Бусько, И. М. Степанович // Ботаника. Вып. 28. — Мн.: Наука и техника, 1987. — С. 3––153—15.
* Степанович, И. М. О сообществах Corynephoretum canescentis и Koelerietum glaucae в бассейне реки Вилии (БССР) / И. М. Степанович // Бот. журн. — 1988. — Т. 73, № 7. — С. 998—1011.
* Сцепановіч, Я. М. Семантычныя з’явы ў беларускай біялагічнай тэрміналогіі / Я. М. Сцепановіч // Адукацыя і выхаванне. Біялогія: праблемы выкладання, 1996. — Вып. 2. — С. 39––5139—51.
* Kozulin, A. Srednyaya Pripyat (Floodplein of Mid Pripyat River), Belarus / A. Kozulin and I. Stepanovich // Ph. Benstead, P. Jose, Ch. Joyce and M. Wade. European Wet Grassland: Guidelines for management and restoration. — London: RSPB, Sandy, 1999. — P. 65-68.
* Cцепановіч, І. М. Прадукцыйнасць надземнай фітамасы прыродных травяных згуртаванняў Беларусі / І. М. Сцепановіч, А. Ф. Сцепановіч // Природные ресурсы. — 2000. — № 2. — С. 5––95—9.
* Сцепановіч, І. М. Навуковыя асновы ацэнкі і аховы біяразнастайнасці прыроднай травяністай расліннасці Беларусі / І. М. Сцепановіч // Природные ресурсы. — 2000. — № 3. — С. 16––2716—27.
* Сцепановіч, І. М. Эколага-фларыстычны дыягназ сінтаксонаў прыроднай травяністай расліннасці Беларусі / І. М. Сцепановіч. — Мн.: «Камтат», 2000. — 140 с.
* Сцепановіч, І. М. Біяхімічны склад і кармавыя вартасці травастояў прыродных лугавых супольніцтваў / І. М. Сцепановіч, Т. П. Шарпіо // Весці АН Беларусі. Сер. біял. навук. — 2001. — № 2. — С. 34––3934—39.
* Флора и растительность Полесского государственного радиационно-экологического заповедника / Парфенов В. И., Масловский О. М., Валетов В. В., Скуратович А. Н., Дубовик Д. В., Степанович И. М. и др. — Мозырь: ООО ИД «Белый Ветер», 2002. — 112 с.
* Korytarz ekologiczny doliny Bugu: Stan — Zagrożenia — Ochrona / Praca zbiorowa pod red. A. Dombrowskiego, Z. Głowackiego, W. Jakubowskiego i dr.; zespól autorski: J. Błachuta, J. Błachuta, P. Chylarecki… (Polska), G. Dudko, D. Golod, A. Makarewicz…, I. Stepanovich… (Białoruś), I. Danylyk, I. Gorban, L. Gorban… (Ukraina); koordynacja projektu Z. Tederko; fundacja IUCN Poland. — Warszawa, 2002. — 368 s.
* Сцепановіч, Я. М. Трансект-метад як аснова маніторынгу раслінных экасістэм (з нямецкага досведу) / Я. М. Сцепановіч // Міжнародны экалагічны досвед і яго выкарыстанне на Беларусі : зб. навук. артыкулаў. International Environmental Experience: Applications for Belarus (collected papers) / Пад агульнай рэд. У. К. Слабіна. — Віцебск: ВФ УА ІСВ, 2003. — С. 226—230.
* Степанович, И. М. Травяные сообщества Березинского биосферного заповедника: структура, продуктивность, состояние / И. М. Степанович, Е. Н. Ивкович, Е. Ф. Степанович, С. А. Автушко. — Минск: Белорусский дом печати, 2005. — 200 с.
* Сцепановіч, Я. М. Дамінанты ў сінтаксанаміі й тыпалогіі (на прыкладзе лугавой расліннасці) / Я. М. Сцепановіч // Ботаника: Исследования. — Мн.: Право и экономика, 2005. — Вып. 33. — С. 69––7669—76.
* Сцепановіч, Я. М. Фітацэнаразнастайнасць расліннасці Беларусі / Я. М. Сцепановіч // Ботаника: Исследования. — Мн.: ИООО «Право и экономика», 2006. — Вып. XXXIV. — С. 264—281.
* Сцепановіч, Я. М. Гаспадарчая тыпалогія кармавых угоддзяў Беларусі / Я. М. Сцепановіч // Ботаника: Исследования. — Мн.: ИООО «Право и экономика», 2008. — Вып. XXXV. — С. 115—123.
* Степанович, И. Мониторинг луговой и лугово-болотной растительности Беларуси: Научно-методические основы, технология, сеть пунктов / И. Степанович, Е. Степанович. — Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. — 328 с. — ISBN 978-3-659-78602-0 (www.lap-publishing.com; https://www.ljubljuknigi.ru/store/ru/book/1/isbn/978-3-659-78602-0)
* Stepanovich, J. The community formed by Carex elata ssp. elata and Carex elata ssp. omskiana in Belarus / J. Stepanovich & S. Tereshchenko // Biologia, Section Botany. — 2015. — 70/9. — P. 1172—1184.
* Сцепановіч, І.  М.  Прынцыпы, метады і крытэры сазалагічнай ацэнкі раслінных супольніцтваў / І.  М.  Сцепановіч // Природные ресурсы. -­- 2016. –– —  1. –– — С. 34––4734—47.
* Сцепановіч, І.  М.  Сучасны стан і стратэгія ўстойлівага выкарыстання лугавой расліннасці Беларусі / І.  М.  Сцепановіч // Природные ресурсы. –– — 2017. –– —  2. –– — С. 58––7458—74.
* Сцепановіч, І.  М.  Праблемы сiнтаксанамii i сiнфiтасазалагiчнай ацэнкi раслiннасцi Беларусi // Купревичские чтения XI: Проблемы экспериментальной ботаники (Посвящается Году белорус. науки и 120-летию со дня рождения В.  Ф.  Купревича) / НАН Беларуси, Отд. биол. наук; отв. ред.: А.  В.  Пугачевский. –– — Мн.: Тэхналогія, 2017. –– — С. 77––15077—150 = Stepanovič, J. M. The problems of syntaxonomy and synphytosozological evaluation of vegetation of Belaruś // Kuprevich Lecture XI: Problems of experimental Botany / National Academy of Sciences of Belaruś, Division of biological Science. –– — Minsk: Technalohija, 2017. –– — P. 77––15077—150.
* Сцепановіч, І.  М.  Геабатанічная характарыстыка супольніцтваў, якія фармуюцца ''Filipendula ulmaria'' (L.) Maxim. i ''Filipendula denudata'' (J. et C. Presl) Fritsch, у Беларусі / І.  М.  Сцепановіч // Весці Нац. aкад. навук Беларусі. Сер. біял. навук. –– — 2018. –– — Т. 63, №  1. –– — С. 72––8272—82.
* Сцепановіч, І.  М.  Аднаўленчыя сукцэсіі дрэвава-хмызняковай расліннасці на лугах, балотах і постсялібных тэрыторыях Беларусі / І.  М.  Сцепановіч // Труды БГТУ. Научный журнал. Сер. 1. Лесное хозяйство, природопользование и переработка возобновляемых ресурсов. –– — 2019. –– —  2 (222). –– — С. 82––8982—89.
* Сцепановіч, І.  М.  Інвазійны патэнцыял сінантропнага кампаненту хваёвых лясоў Беларусі / І.  М.  Сцепановіч // Труды БГТУ. Научный журнал. Сер. 1. Лесное хозяйство, природопользование и переработка возобновляемых ресурсов. –– — 2019. –– —  2 (222). –– — С. 90––9890—98.
* Сцепановіч, І. Лугі і кармавыя ўгоддзі пад уздзеяннем радыяцыі і цяжкіх металаў / І. Сцепановіч // Наука и инновации. Научно-практический журнал. –– — 2019. –– —  9 (199). –– — С. 73––7973—79.
 
Спасылкі
 
* [http://www-be.bspu.unibel.by/prof/2165-stepanovich.html bspu.unibel.by]
* <nowiki>http://botany-institute.bas-net.by/about-institute/istoriya-belarusskoj-botaniki-v-licax/doktora-nauk/stepanovich-i-m/</nowiki>
* <nowiki>http://botany-institute.bas-net.by/struktura/otdel-rastitelnosti-i-resursov-rastitelnogo-mira/sektor-monitoringa-rastitelnogo-mira/</nowiki>
 
'''Зноскі'''
 
# Беларуская мова  — мова навукі (інтэрв’ю Л. Мухінай) // «Права на волю». Бюл. Грамадскага аб’яднання "Праваабарончы цэнтр «Вясна» (на бел., рас. і анг. мовах), №  10 (130), травень 2003  г.  — С. 8.
# Сцепановіч, І.  М.  Сінтаксанамія й сіндынаміка лугавой расліннасці Беларусі: дыс… докт. біял. навук : 03.00.05 / І.  М.  Сцепановіч.  — Мінск, 1999.  — 775 с.
# <nowiki>http://botany-institute.bas-net.by/about-institute/istoriya-belarusskoj-botaniki-v-licax/doktora-nauk/stepanovich-i-m/</nowiki>
# <nowiki>http://www.bspu.unibel.by/index.php?option=com_content&view=article&id=2165%3Astepanovich&catid=211&Itemid=745</nowiki>
# Зоя Хруцкая. Я пішу пра доктара біялагічных навук з Вілейшчыны, які ладзіў пікет за “Пагоню”«Пагоню» і бел-чырвона-белы сцяг // “Рэгіянальная«Рэгіянальная газета”газета», №  47 (1178), 24 лістапада 2017  г. (<nowiki>http://www.rh.by/by/464/50/18563/;http://www.rh.by/by/471/50/18784/</nowiki>)
# Я. Стапановіч. Крок да эўрапэйскага супольніцтва // «Навіны Беларускай акадэміі», №  20, 31 мая 1991  г.  — С. 5.
# Я. Стапановіч. Не панацэя, але важны сродак уратаванння нашай мовы і нацыі // «Наша слова», №  9—11 (221—223), 1, 7 і 14 сакавіка 1995  г.  — С. 5.
# <nowiki>http://minpriroda.by/ru/napravlenia/mejdunsotr/konvencia</nowiki>
# ''[[Сымон Вікенцьевіч Барыс|С. В. Барыс]], [[Анатоль Валянцінавіч Рогач|А. В. Рогач]].'' Нарачанка і яе берагі // .  — Мн.: Выдавец Зміцер Колас, 2013.  — С. 378-379378—379.  — 712 с.  — 99 экз.  — ISBN 978-985-6992-37-0.
# <nowiki>http://www.svjazep.org/klub.htm</nowiki>
# Праблемы беларускай навуковай тэрміналогіі: Матэрыялы Першай нацыянальнай канферэнцыі, Менск, 4-6 траўня 1994  г. / Адказны рэд. Зьміцер Санько.  — Мн., 1995.  — 340 с.
# Я. Стапановіч. Беларуская мова  — мова навукі. Другая Тэрміналагічная канферэнцыя: мэты дасягнутыя // «Наша слова», №  25, 21 чэрвеня 1995  г.  — С. 6-7.
# Я. Стэпановіч. Навукоўцы за Беларусь (Даклад на Ўсебеларускім сходзе інтэлігенцыі, 16 сакавіка 2003  г.) // «Новы час», №  4 (9), сакавік 2003  г.  — С. 6.
# Я. Стэпановіч. Двухмоўе для Беларусі — шлях у нікуды // “Наша«Наша слова”слова», №  11 (1266) 16 сакавіка 2016  г. — С. 2 (<nowiki>http://pawet.net/ns/2016/11/%E2%84%96_11_%281266%29.html</nowiki>)
# Я<span class="MsoHyperlink"><span lang="BE"></span></span>. Стэпановіч. Грошы маюць уласцівасць заканчвацца, а нацыянальная ідэя — ніколі // “Новы«Новы час”час», №  26 (540), 7 ліпеня 2017  г. — С. 7 (<nowiki>https://www.novychas.by/pdf/n26_2017_sayt.pdf</nowiki>)
# Я. Стэпановіч. Мова  — адукацыя  — дзяржава // «Наша слова», №  7 (1106) 13 лютага 2013  г.  — С. 2 (<nowiki>http://www.nashaslova.mns.by/page25.html</nowiki>; <nowiki>http://pawet.net/ns/2013/07/%E2%84%96_07_(1106).html)</nowiki>
# Стэпановіч, Я.  М.  Сучасны стан і дынаміка беларускамоўнага выкладання ў ВНУ за апошнія 25 гадоў (на прыкладзе БДзПУ імя Максіма Танка) // “Наша«Наша слова”слова», №  20 (1275), 18 траўня 2016  г. — С. 2.
# Алена Анісім. Пакліканне (інтэрв’ю) // «Новы час», №  1 (42), студзень 2005  г.  — С. 2.
# Мікола Лавіцкі. Ён багаты сваёй беларускасцю // “Наша«Наша слова”слова», №  5 (691), 2 лютага 2005  г. — С. 2 (<nowiki>http://pawet.net/ns/2005/05/%E2%84%96_5_(691).html)</nowiki>
{{DEFAULTSORT:Сцепановіч І}}<br />
[[Катэгорыя:Нарадзіліся ў Вілейскім раёне]]