Розніца паміж версіямі "Тэрэза Станіславаўна Голуб"

==Артыкулы ў часопiсах i навуковых зборнiках ==
 
* Перакананне ў шчырасці// Маладосць, 1981, № 12. – С. 173-175.
* У пошуках сапраўднага імя//Беларуская мова і літаратура ў школе, 1988, № 2. – С. 37-42.
* Якуб Колас і Максім Гарэцкі// Беларуская мова і літаратура ў школе, 1990, № 2. – С. 72-76.
* «Шчыраму сыну Белай Русі»//Беларуская літаратура: Рэспубл. міжвед. зб. Вып. 19. –Мн.: Універсітэцкае. 1991. – С. 31-41.
* Леаніла Чарняўская. Родны край. Мн.: «Беларусь», 1993. – С. 641-642.
* Іх яднала Бацькаўшчына //Полымя, 1993, № 5. – С. 249-253.
* Нясвіж літарацкі//Беларуская мінуўшчына, 1995, № 5. – С. 60-63.
* У майстэрні мастака (Да праблемы творчай гісторыі)// Гарэцкія чытанні: Матэрыялы дакл. і паведамл. (г.Магілёў, 17-19 лют. 1994 г.). –Мн.: 1994. – С. 60-61.
* Нясвіж як асяродак літаратурнага жыцця // Нясвіж-Nieśwież: Materialy konferencji naukowych w Nieświeżu (1994, 1997) - Wazszawa-Мінск, 1998. – С. 57-65.
* Выданне літаратурнай спадчыны Максіма Гарэцкага: Праблема атрыбуцыі// Весці НАН Беларусі. Сер. гуманіт.навук. 1999, № 4. С. 121-126.
* Новы ўзлёт занядбанай праблемы//Полымя. 1999. № 7. - С. 200-214.
* Беларуская тэксталогія// Весці НАН Беларусі. Сер. гуманіт.навук, 2000, № 2. - С. 101-103.
* Сіла і моц роднага карэння. Акадэмік Гаўрыла Гарэцкі: Успаміны, артыкулы, дакументы. Да 100-годдзя з дня нараджэння / Пад. рэд. Р.Г.Гарэцкага. – Мн.: Тэхналогія, 2000. - С. 243-246.
* Газета «Наша ніва» ў жыцці і творчасці М.Гарэцкага. Гарэцкія чытанні: Матэрыялы дакл. і павед. Шостых Гарэцкіх чытанняў (г. Горкі, 18-20 чэрв. 1997). –Мн., 2000. - С. 56-60.
* Навуковае выданне творчай спадчыны Янкі Купалы (Прынцыпы падачы розначытанняў) . Янка Купала і Якуб Колас у кантэксце славянскіх літаратур: Матэрыялы Міжнар. навукова-тэарэтычнай канф. (Мінск, 3-4 кастр. 2002 г.). – Мн.: Беларуская навука, 2002. С. 274-277.
* Поўны збор твораў Максіма Гарэцкага (Праблемы і прынцыпы выдання) Гарэцкія чытанні: Матэрыялы дакл. і паведамл. на сёмых, восьмых, дзевятых, дзесятых чытаннях/ Уклад. акадэмік НАНБеларусі Р. Гарэцкі. – Мн.: Беларускае выдавецкае т-ва «Хата», 2002. С. 153-165.
* Максім Гарэцкі і «Маладняк». Гарэцкія чытанні: Матэрыялы дакл. і паведамл. на ХΙ Гарэцкіх чытаннях: да 110-годдзя з дня нараджэння М.Гарэцкага / Мінск, 18 лютага 2003 г. – Мн., 2004. С. 77 – 83.
* “Камароўская хроніка”: праблема выбару імя героя. Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць: матэрыялы дакл. і паведамл. на ХІІІ Гарэцкіх чытаннях / Мінск, 16 чэрвеня 2005 г. – Мн.: 2006. – С. 57 – 69.
*Янка Купала и Якуб Колас: Некоторые итоги текстологической работы. (Под рубрикой к 125-летию Я. Купалы и Я. Коласа) // Нёман. 2007. № 3. С. 173-178.
* Сіла і моц «роднага карэння». Максім і Гаўрыла Гарэцкія// Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць. Матэрыялы ХVІІ Гаэцкіх чытанняў, прысвечаных Году роднай зямлі (Мінск, 9 крас. 2009 г.). – Мн.: С. 54–58.
*Творчая спадчына Максіма Гарэцкага ў серыі «Беларускі кнігазбор»: тэксталагічныя аспекты праблемы. Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць// Матэрыялы ХVІІІ Гарэцкіх чытанняў, прысвечаных 110-годдзю з дня нараджэння Гаўрылы Гарэцкага (Мінск, 11 чэрв. 2010 г.). – Мн.: 2010. – С. 66–71.
* “Найвялікшы пясняр ХІХ веку”: Францішак Багушэвіч у ацэнцы Максіма Гарэцкага// Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць. Матэрыялы ХІХ Гарэцкіх чытанняў, прысвечаных праблеме выдання спадчыны (Мінск, 18 лют. 2011 г.). – Мн.: 2011. – С. 62-68.
* У ракурсе сучаснага асэнсавання: Творчая спадчына Івана Шамякіна. – Міжведамасны зборнік навуковых прац. – Філалогія.– Вып. 4. – Магілёў: МГУ, 2011. – С. 5 – 10.
* Навукова-тэксталагічныя даследаванні і практычнае іх увасабленне(З вопыту падрыхтоўкі збору твораў класікаў беларускай літаратуры). Сучасная беларуская тэксталогія: Актуальныя праблемы і перспектывы развіцця //Матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канф. Мінск. 22-23 лістап. 2016. – Мн.: Права і эканоміка, 2016.-- С. 55 – 61.
*Гарэцкі Максім Іванавіч Францыск Скарына: Энцыклапедыя. – Мн.: БелЭн. – 2017. С.121 – 122.
 
==Лiтаратура==
*Дасаева, Т. Тэрэза Голуб: У суквецці вясны // Люблю наш край: Валожыншчына літаратурная: проза, паэзія, публіцыстыка, драматургія, ліставанне / уклад., падрыхт. тэкстў і камент. В. Рагойшы – Мінск: Мастацкая літаратура, 2006. – 405 с. ISBN 985-02-0857-0.
1 288

правак