Наталля Уладзіміраўна Сліж: Розніца паміж версіямі

няма тлумачэння праўкі
Няма тлумачэння праўкі
Няма тлумачэння праўкі
 
3. Уплыў грамадска-палітычных працэсаў на жыццё гарадзенскай шляхты ў XVIІІ ст. // Гарадзенскія запісы. Старонкі гісторыі і культуры. Вып. 3. Гародня, 1997. С. 30-43.
 
4. Шляхецкія тэстаменты 16 – пачатку 18 ст. // Гістарычны альманах. Т. 3. Гародня, 2000. С. 90-110. Разам з Гардзеевым М.
 
5. Жанчына ў шляхецкая сям'і ў XVI-XVIІ стагоддзях // Женщины в истории: возможность быть увиденными: Сб. науч. ст. / Под ред. И.Р. Чикаловой. Мн.: БГПУ им. М. Танка, 2001. С. 270-277.
 
6. Крыніцы па гісторыі шляхецкай сям’і XVI-XVII стст. // Герольд Litherland. 2001. № 2. С. 66-72.
 
7. Nieznany testament Piotra Kochlewskigo // Odrodzenie i Reformacij w Polsce. T. XLV. W., 2001. S. 189.
 
8. Шляхецкая сям’я ў Вялікім княстве Літоўскім у XVI –XVIІ стст.: уздзеянне саслоўнага падзелу грамадства на яе фарміраванне і развіццё. Аўтарэф. дыс. … канд. гіст. навук. Мн., 2002.
 
9. Сліж Н. Род Саламярэцкіх на Магілёўшчыне ў XVI – першай палове XVII стст. // Мінулае і сучаснасць Магілёва: зборнік навуковых прац / Уклад. І.А. Пушкін. – Магілёў: УПКП “Магілёўская абласная ўзбуйненая друкарня”, 2001. – С. 56-63.
 
10. Сліж Н. Сексуальнае жыццё шляхты Вялікага княтства Літоўскага ў XVI–XVIІІ стст. // Terra Alba. T. 2. Homo venerus: Сексуальная прастора беларускай культуры / Пад. рэд. С.І. Даніленкі; Магілёўскю т-ва гуманіт. Інтэлектуал. І культур. Ініцыятыў “Брама”. – Мн.: Экаперспектыва, 2001. – С. 138-167.
 
11. Подорожі Віленского епіскопа Павла Гольшанского у 1538-1539 р. // Молода нація: Альманах. К., 2003. № 3 (28). С. 104-110.
12. Сям’я Аляксандра Слізня, ашмянскага стольніка // Культура Гродзенскага рэгіёну: праблемы развіцця ва ўмовах поліэтнічнага сумежжа. Зборнік навуковых прац. Гродна: ГрДУ, 2003. С. 39-44.
 
13. Сліж Н. Тэрміналогія па гісторыі шляхецкай сям’і Вялікага княства Літоўскага ў 16-17 ст. // Гістарычны альманах. – 2003. – Т. 9. – С. 49-63.
 
14. Сліж Н. Гендэная тэорыя ў гістарычным даследаванні // Вялікае княства Літоўскае: Метадалогія і метады даследавання / Пад рэд. С. Каўна. – СПБ, 2003. – С. 72-91.
 
15. Сліж Н. Асноўныя накірункі даследавання гісторыі сям’і // ХХІ век: актуальные проблемы исторической науки. Материалы международной научной конференции, посвященной 70-летию исторического факультета БГУ, Минск 15-16 апреля 2004 г. – Мн.: БГУ, 2004. – С. 180-182.
 
16. Śliż N. Książka w rodzinie szlacheckaj Wielkiego Księstwa Litewskiego // Księga – Nauka – Wiara w średniowicznej Europe / Pod red. T. Ratajczka. – Poznań, 2004. – S. 85-87.
 
17. Śliż N. Elementy pogaństwa w kulturze szlacheckej Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI- XVII w. // Księga – Nauka – Wiara w średniowicznej Europe / Pod red. T. Ratajczka. – Poznań, 2004. – S. 182-184.
 
18. Сліж Н. Даследаванне гісторыі шляхецкай сям’і: невыкарыстанныя магчымасці беларускай гістарыяграфіі // Гістарычны альманах. – 2004. – Т. 10. – С. 74–80.
 
19. Сліж Н. Рэцэнзія на кнігу: Iwona Kulesza-Woronecka. Rozwody w rodzinach magnackich w Polsce XVI–XVIII wieku. Poznań–Wrocław, 2002. // Гістарычны альманах. – 2004. – Т. 10. – С. 226–228.
 
20. Сліж Н. Лёс шляхцянак у вайне 1654–1667 г. // Герольд-Litherland. – 2004. – №3–4 (15–16). – С. 85–90.
 
21. Сліж Н., Салей С. “Школа вывучэнне Вялікага княства Літоўскага” з досведу павышэння кваліфікацыі маладых гісторыкаў // Адукатар. – 2005. – №1 (4). – С. 14–16.
 
22. Сліж Н. Гендэрна-ролевыя функцыі шляхціца ў сям’і і грамадстве Вялікага княства Літоўскага // Соціум. Альманах соціальноï історіï. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 165–184.
 
23. Слиж Н. Судьба Трубецких в контексте межгосударственных отношений Великого княжества Литовского и Московского княжества // Общество, государство, верховная власть в России в Средние века и раннее Новое время в контексте истории Европы и Азии (Х–ХVIII столетия). Международная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения академика Л.В. Черепнина, Москва, 30 ноября – 2 декабря 2005. Тезисы докладов и сообщений. Препринт. – Москва, 2005. С.221–222.
 
24. Сліж Н. Сямейныя адносіны і шлюбныя стратэгіі Саламярэцкіх у 16 – першай палове 17 ст. // Гістарычны альманах. – 2005. – Т. 11. – С. 86–121.
 
25. Slizh N. Lithuania Grand Duchy of // Encyclopedia of Witchcraft. The Western Tradition. Volume 3, K–P. / editor Richard M. Golden. – Santa Barbara; Denver; Oxford: ABC-CLIO, 2006. – P. 658–660.
 
26. Вялікае княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991–2003 гг.–Grand Duchy of Lithuania: history of research, 1991–2003: матэрыялы міжнароднага круглага стала “Гісторыя вывучэння Вялікага княства Літоўскага ў 1991–2003 гг.”, Гродна (16–18 мая 2003 г.) / рэдкал. С.Б. Каўн (адказ.рэд.), нам. адказнага рэдактара Н.У. Сліж. Мінск: Медісонт, 2006.
 
27. Кніжны анонс на Аndrej Kotljarchuk. In the Shadows of the Poland and Russia. The Grand Duchy of Lithuania in the European Crisis of the mid-17th Century. Södertörns högskola, 2006. - 347 s. // Гістарычны альманах. – Гародня-Беласток. – 2006. – Т. 12. – С. 236–238.
 
28. Сліж Н. Унутрысямейныя адносіны ў сям’і Мялешкаў са Слонімскага павета ВКЛ у другой палове XVIІ ст. // Павятовая шляхта ВКЛ: гісторыя, геральдыка, генеалогія, культура (XVI–XVIII ст.). Матэрыялы навуковай канферэнцыі, Горадня, 18 лютага 2005 г. Горадня, 2006. – С. 76–86.
 
29. 29. Сліж Н. Рэцэнзія на Sarcevičiene J. Lietuvos didikės proginėje literatūroje portretaj ir įvaizdžiai. Vilnius: Versus aureus, 2005. – 646 р. // Беларускі гістарычны агляд. – 2006. – Т. 13. Сш. 2 (25). – С. 475–487.
 
30. Сліж Н. Ідэальныя палачанкі // Commentarii Polocenses Historici. – 2006. – T. 3. – С. 42–44.
 
31. Канструкцыя і дэканструкцыя Вялікага княства Літоўскага: матэрыялы міжнар. навук. канф., Гродна, 23–25 крас.2004 г. / Пад рэд. Н.У. Сліж. Мінск: Лімарыус, 2007. – 188 с.
 
32. Сліж Н. Гендэрная ідэнтыфікацыя шляхціча або што такое быць сапраўдным мужчынам у ВКЛ у ХVI–ХVII ст. // Канструкцыя і дэканструкцыя Вялікага княства Літоўскага: матэрыялы міжнар. навук. канф., Гродна, 23–25 крас.2004 г. / Пад рэд. Н.У. Сліж. Мінск: Лімарыус, 2007. С. 135–142.
 
33. Сліж Н. Гісторыя роду Трубецкіх у Вялікім княстве Літоўскім // Архіварыус. № 5. – Мінск, 2007. – С. 137–159.
 
34. śliż N. Testament Piotra Kochlewskiego, sędziego ziemskiego brzeskiego z 1646 roku // Zapiski historyczny. – 2007. – T. LXXII. Zeszyt. 1. – S. 97–109.
 
35. Сліж Н. Мараль і норавы вялікага князя і шляхты ў эпоху Жыгімонта Аўгуста // Ягелоны: дынастыя, эпоха, спадчына. Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, Гальшаны, Навагрудак, 2006). Мн., 2007. С. 207–216.
 
36. Сліж Н. Сямейнае і штодзённае жыццё Гальшкі Гаслаўскай // Леў Сапега (1557–1633 гг.) і яго час. Зборнік навуковых артыкулаў. – Гродна, 2007. – С. 270–277.
 
37. Сліж Н. Шляхецкі род Халецкіх у гісторыі Рэчыцкага павету // “Шостыя міжнародныя Доўнарскія чытанні”, міжнародная навуковая канферэнцыя “Шостыя міжнародныя Доўнарскія чытанні”, 14–15 лістапада 2007 г.: у 2 ч. Ч. 2: Рэчыца ў часе і прасторы 795 год заснавання горада / Адк. рэд. В. М. Лебедзева. – Гомель, 2008. – С. 62–81.
 
38. Сліж Н. Як вярнуць збеглую жонку: прыгоды з жыцця Ульяны Гарнастаевай з роду Багавіцінавічаў (?–1575) // Homo historicus. – 2008. – С. 78–91.
 
39. Слиж Н. Частная жизнь простестантов: развод капитана королевских войск Самуеля Мнинского и его жены Констанции // Viešosios ir privačiosios erdvės XVIII amžiaus Lietuvos Didžiojo Kunigaikštystėje / Sudarė R. Šmigelskytė-Stukienė. Vilnius, 2008. P. 333–346.
 
40. Сліж Н. Тэстамент менскага падкаморыя Крыштафа Кавячынскага (1659 г.) // Мінск і мінчане: дзесяць стагоддзяў гісторыі (да 940-годдзя горада)”: матэрыялы міжнароднай навук.-практ. канф (Мінск, 7–9 верасня 2007 г.) / рэкал. А.А. Каваленя і [інш.]. – Мінск, 2008. – С. 134–139.
 
41. Гарадзенскі палімпсест ХІІ–ХХ стст. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гародня, 7 лістапада 2008 г.) / Пад рэдакцыяй А.Ф. Смаленчука і Н.У. Сліж. – Гародня – Беласток: ІГДБ (ЕГУ), 2008. – 228 с.
 
42. Сліж Н. З гісторыі Прачысценскай царквы ў Гародні. ХVI–ХVIІI ст. // Гарадзенскі палімпсест ХІІ–ХХ стст. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гародня, 7 лістапада 2008 г.) / Пад рэдакцыяй А.Ф. Смаленчука і Н.У. Сліж. – Гародня – Беласток: ІГДБ (ЕГУ), 2008. – С. 64–95.
 
43. Дзянісава К., Сліж Н. Inscriptiones Ecclesiarum Grodnensium: Касцёл Маці Божай Анёльскай і кляштар францысканаў // Гарадзенскі палімпсест ХІІ–ХХ стст. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гародня, 7 лістапада 2008 г.) / Пад рэдакцыяй А.Ф. Смаленчука і Н.У. Сліж. – Гародня – Беласток: ІГДБ (ЕГУ), 2008. – С. 221–226.
 
44. Сліж Н. Вяноўныя запісы ў слонімскай земскай кнізе за 1575 г. // Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі: гісторыя і сучаснасць: матэрыялы юбілейн. навук.-практ. канф., прысвечанай 70-годдзю Нац. гіст. Архіва Беларусі (Мінск, 8 ліп. 2008 г.) / уклад. З.Л. Яцкевіч; навук.рэд. У.І. Адамушка. – Мн., 2008. – С. 135–150.
 
45. Сліж Н. Царква і манастыр у Старым Саламярэччы // Архіварыус. № 6. – Мінск, 2008. – С. 203–212.
 
46. Śliż N. Wędrówki Pawła Holszańskiego, biskupa wileńskiego w latach 1538-1539 // Podróżnicy – Fundatorzy – Święci / Pod red. T. Ratajczka. – Poznań, 2008. – S. 52–56.
 
47. Сліж Н. “Збор знакамітых цудаў і ласкаў Найсвяцейшай Панны Марыі Студэнцкай” як крыніца па гісторыі Гародні // Архіварыус. – Вып. 7. – Мн., 2009. – С. 132–181.
 
48. Сліж Н. Афармленне інстытута шляхецкай сям’і ў Вялікім княстве Літоўскім // Atenaeum. Vol. XII: Silva rerum nova. Штудыі ў гонар 70-годдзя Георгія Я. Галенчанкі. – Вільня; Мінск, 2009. – С. 264–278.
 
49. Сліж Н. Справа аднаго наезду або пра рэпутацыю Льва Сапегі // Беларускі гістарычны агляд. - 2009. - Т. 16. - С. 152-158.
 
50. Гарадзенскі палімпсест. 2009. Дзяржаўныя ўстановы і палітычнае жыццё. XV-ХХст. / Пад рэд. А.Ф. Смаленчука, Н.У Сліж. - Гародня, 2009.
 
51. Сліж Н. Вяноўныя запісы ў кнізе гарадзенскага земскага суда за 1578-1579 гг. // Гарадзенскі палімпсест. 2009. Дзяржаўныя ўстановы і палітычнае жыццё. XV-ХХст. / Пад рэд. А.Ф. Смаленчука, Н.У Сліж. - Гародня, 2009. - С. 65-74.
 
52. Сліж Н. Маёмасць гарадзенскага ключніка Мікалая Яновіча ў першай палове XVI ст. // Гарадзенскі палімпсест. 2009. Дзяржаўныя ўстановы і палітычнае жыццё. XV-ХХст. / Пад рэд. А.Ф. Смаленчука, Н.У Сліж. - Гародня, 2009. - С. 238-245.
 
53. Сліж Н. Практыка разводаў у Вялікім Княстве Літоўскім у 16–18 ст. // Гістарычны альманах. – 2009. – Т. 15. – С. 14–34.
 
54. Сліж Н. Кананічнае права па рэгуляванню сямейна-шлюбных дачыненняў пратэстантаў ВКЛ (XVI-XVII стст.) // Studia Historica Europae Orientalis=Исследования по истории Восточной Европы: науч.сб. Вып. 2. Минск, 2009. С. 201-211.
 
55. Сьліж Н. Лава ў капліцы Маці Божай Студэнцкай у фарным касьцёле Гародні // Arche. Другая Гародня. 2010. № 1, 2. C. 66–98.
 
56. Слиж Н. Историческая память о Ливонской войне в панегирической литературе XVII века // Балтийский вопрос в конце XV–XVI в. Сборник научных статей. М., 2010. С. 365–380.
 
57. Сьліж Н. «Нябесная скарбніца…» Вільні // Arche. Genius urbis. 2010. № 3. C. 62–99.
 
58. Слиж Н.В. Судьба Трубецких в контексте межгосударственных отношений Великого княжества Литовского и Московского княжества // Сословия, институты и государственная власть в России (Средние века и раннее Новое время): Сб. ст. памяти акад. Л.В. Черепнина / Отв. ред. В.Л. Янин, В.Д. Назаров. М.: Языки славянских культур, 2010. С. 652 - 658.
 
59. Сліж Н. Астрожчыцкі замак у сярэдзіне XVI ст. // Архіварыўс. Вып.8. Мн.: НГАБ, 2010. С. 121–129
Ананімны ўдзельнік