Беларусіка=Albaruthenica

«Беларусіка=Albaruthenica» — шматтомнае навуковае выданне.

Выдаецца з 1993 ў Мінску на беларускай мове Міжнароднай асацыяцыяй беларусістаў (МАБ) і Нацыянальным навукова-асветным цэнтрам імя Францыска Скарыны.

Публікуе навуковыя, навукова-асветныя, міждысцыплінарныя, краязнаўчыя даследаванні ў галіне гуманітарных навук, матэрыялы навуковых, навукова-практычных канферэнцый, іншых міжнародных, рэспубліканскіх і рэгіянальных навуковых форумаў. Аўтары і рэдактары раздзелаў — даследчыкі навуковых і навучальных устаноў, пісьменнікі, краязнаўцы, замежныя беларусісты, настаўнікі. Галоўныя рэдактары: А. Мальдзіс (ініцыятар і каардынатар выдання), Э. Дубянецкі, У. Конан, В. Рагойша, В. Скалабан, Л. Уладыкоўская-Канаплянік, Г. Цыхун, З. Шыбека і інш.

Выдадзены наступныя кнігі:

 • Беларусіка – Albaruthenica. 1. [Матэрыялы І Міжнароднага кангрэса беларусістаў і юбілейнай сесіі АН Беларусі, прысвечанай 500-годдзю з часу нараджэння Ф.Скарыны] Пад рэд. А.Мальдзіса, Г.Сагановіча, Г.Цыхуна. – Мінск: Навука і тэхніка, 1993. – 350 с.
 • Фарміраванне і развіццё нацыянальнай самасвядомасці беларусаў. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, якая адбылася ў Маладзечне 19 – 20 жніўня 1992 г. / Рэдкал.: А.Анціпенка і інш. – Мінск: Навука і тэхніка, 1993. – 403 с.
 • Нацыянальныя і рэлігійныя культуры, іх узаемадзеянне. Пад рэд. А.Мальдзіса, В.Рагойшы, Г.Цыхуна. [Матэрыялы канферэнцыі «Рым-IV», беларуска-польскай канферэнцыі (Брэст, 1993) і інш.] – Мінск: Навука і тэхніка, 1994. – 432 с.
 • Яўрэйская культура Беларусі і яе ўзаемадачыненні з беларускай і іншымі культурамі; Вацлаў Ластоўскі – выдатны дзеяч беларускага адраджэння / Міжнар. асац. беларусістаў, Нац. навук.-асвет. цэнтр імя Ф.Скарыны; Рэд.: В.Рагойша і інш. – Мінск: Навука і тэхніка, 1995. – 382 с.
 • Культура беларускага замежжа: Беларуска-амерыканскія гістарычна-культурныя ўзаемадачыненні. / Міжнар. асац. беларусістаў, Нац. навук.-асвет. цэнтр імя Ф.Скарыны, Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына»; Рэд.: У.Конан, А.Мальдзіс. – Мінск: Навука і тэхніка, 1995. – 386 с.
 • Беларусь паміж Усходам і Захадам. Праблемы міжнацыянальнага, міжрэлігійнага і міжкультурнага ўзаемадзеяння, дыялогу і сінтэзу. Частка 2. Пад рэд. У.Конана, А.Мальдзіса, Г.Цыхуна. [Матэрыялы ІІ Міжнароднага кангрэса беларусістаў] – Мінск: Нацыянальна навукова-асветны цэнтр імя Ф. Скарыны, 1997. – 362 с.
 • Беларуска-нямецкае грамадска-культурнае ўзаемадзеянне: гісторыя, сучаснасць, перспектывы. / Міжнар. асац. беларусістаў, Нац. навук.-асвет. цэнтр імя Ф.Скарыны; Рэдкал.: А.Мальдзіс (адк. рэд.) і інш. – Мінск: Цэнтр імя Ф.Скарыны, 1996. – 172 с.
 • Беларусь – Расія – Японія: Матэрыялы Першых Астравецкіх краязнаўчых чытанняў, прысвеч. памяці Іосіфа Гашкевіча / Астравец. райвыканкам, Гродзен. аддз-не Бел. т-ва аховы помнікаў гісторыі і культуры, Міжнар. асац. беларусістаў, Міжнар. фонд імя Іосіфа Гашкевіча і інш.; Рэдкал.: А.Мальдзіс (гал. рэд.) і інш. – Мінск: Нац. навук.-асвет. цэнтр імя Ф.Скарыны, 1997. – 127 с.
 • 480 год беларускага кнігадрукавання: Матэрыялы Трэціх Скарынаўскіх чытанняў / Рэд. А. Мальдзіс (гал. рэд.) і інш. – Мінск: Беларуская навука, 1998. – 272 с.
 • Ян Чачот, Ігнат Дамейка [–] сябры і паплечнікі Адама Міцкевіча. Матэрыялы Трэціх і Чацвёртых Карэліцкіх чытанняў (1996, 1997). Пад. рэд. А.Мальдзіса. – Мінск: Нацыянальны навукова-асветны цэнтр імя Ф. Скарыны, 1998. – 112 с.
 • Адам Міцкевіч і нацыянальная культура: Матэрыялы Міжнар. навук. канф. (Мінск, 7–11 верасня 1998 г.) / Ін-т гісторыі Нац. АН Беларусі, Карэл. райвыканкам, Нац. навук.-асвет. цэнтр імя Ф.Скарыны, Пол. ін-т у Мінску і інш.; Рэдкал. А.Мальдзіс (гал. рэд.) і інш. – Мінск: Бел. кнігазбор, 1998. – 445 с.
 • Пушкін – беларуская культура – сучаснасць: Матэрыялы Міжнар. навук. канф. (Мінск, 26–27 мая 1999 г.) / Ін-т літ. імя Я.Купалы Акад. навук Беларусі, Нац. навук.-асвет. цэнтр імя Ф.Скарыны, Дзярж. кам. па справах рэлігіі і нацыянальнасцей Рэсп. Беларусь; Рэдкал.: У.Гніламёдаў (гал. рэд.) і інш. – Мінск: Бел. кнігазбор, 1999. – 346 с.
 • Грамадскія ідэалы: Нацыянальныя традыцыі, сучасны стан, погляд у будучыню: Матэрыялы навук. канф., Мінск, 26–27 лістап. 1998 г. / Нац. навук.-асвет. цэнтр імя Ф.Скарыны пры М-ве адукацыі Рэсп. Беларусь; Рэдкал.: Л.Уладыкоўская-Канаплянік (гал. рэд.) і інш. – Мінск: Нац. навук.-асвет. цэнтр імя Ф.Скарыны, 2002. – 223 с.
 • Беларусь – Ірландыя: Матэрыялы навук. семінара «Беларуска-ірландскія гістарычна-культурныя сувязі» (Мінск, 1999): Беларусы – пра Ірландыю, ірландцы – пра Беларусь. Бібліяграфія ўзаемасувязяей / Грамад. аб’яднанне «Міжнар. асац. беларусістаў», Нац. навук.-асвет. цэнтр імя Ф.Скарыны пры М-ве адукацыі Рэсп. Беларусь, Т-ва «Беларусь – Ірландыя»; Рэдкал.: А.Мальдзіс (гал. рэд.) і інш.; Уклад. М.Міцкевіч. – Мінск: Бел. кнігазбор, 2000. – 186 с.
 • На шляхах да ўзаемаразумення. Навуковы зборнік. Канферэнцыя «Шлях да ўзаемнасці». Мінск, 15–16 чэрвеня 1999 г. Канферэнцыя «Мікалай Крыштоф Радзівіл Сіротка». Нясвіж, 3-4 верасня 1999 г. «Браніслаў Эпімах-Шыпіла». Чытанні, прысвечаныя 140-годдзю з дня нараджэння. Ветрына, 8 верасня 1999 г. Рэдкал.: А.Мальдзіс (гал. рэд.) і інш. – Мінск: Бел. кнігазбор, 2000. – 356 с.
 • Уладзімір Караткевіч і яго творчасць у еўрапейскім культурным кантэксце: Навук. зб. / Аддз. культуры Аршан. гарвыканкама, Грамад. аб’яднанне «Міжнар. асац. беларусістаў», Нац. навук.-асвет. цэнтр імя Ф.Скарыны пры М-ве адукацыі Рэсп. Беларусь, Пол. ін-т у Мінску; Рэдкал.: А. Мальдзіс (гал. рэд.) і інш. – Мінск: «Беларускі кнігазбор», 2000. – 265 с.
 • Беларуская дыяспара як пасрэдніца ў дыялогу цывілізацый: Матэрыялы ІІІ Міжнароднага кангрэса беларусістаў «Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый» (Мінск, 21-25 мая, 4-7 снежня 2000 г.). Рэдкал.: А.Мальдзіс і інш. – Мінск: «Беларускі кнігазбор», 2001. – 312 с.
 • Хрысціянства і беларуская культура: Матэрыялы ІІІ Міжнароднага кангрэса беларусістаў «Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый», 1 сесія – 21-25 мая, 2 сесія – 4-7 снежня, Мінск, 2000 г. / UNESKO, Грамад. аб’яднанне «Міжнар. асац. беларусістаў», Нац. навук.-асвет. цэнтр імя Ф.Скарыны пры М-ве адукацыі Рэсп. Беларусь; Рэдкал.: Л.Уладыкоўская-Канаплянік (гал. рэд.) і інш. – Мінск: «Беларускі кнігазбор», 2001. – 210 с.
 • Беларуская мова: шляхі развіцця, кантакты, перспектывы: Матэрыялы ІІІ Міжнароднага кангрэса беларусістаў «Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый» (Мінск, 21-25 мая, 4-7 снежня 2000 г.). Пад рэд. С.Запрудскага, Н.Мячкоўскай, Г.Цыхуна (гал. рэд.). – Мінск: «Беларускі кнігазбор», 2001. – 308 с.
 • Скарыназнаўства, кнігазнаўства, літаратуразнаўства: Матэрыялы ІІІ Міжнароднага кангрэса беларусістаў «Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый», 1 сесія – 21-25 мая, 2 сесія – 4-7 снежня, Мінск, 2000 г. / UNESKO, Грамад. аб’яднанне «Міжнар. асац. беларусістаў», Нац. навук.-асвет. цэнтр імя Ф.Скарыны пры М-ве адукацыі Рэсп. Беларусь; Рэдкал.: У.Конан (гал. рэд.) і інш. – Мінск: «Беларускі кнігазбор», 2001. – 362 с.
 • Гісторыя, культуралогія, мастацтвазнаўства: Матэрыялы ІІІ Міжнароднага кангрэса беларусістаў «Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый», 1 сесія – 21-25 мая, 2 сесія – 4-7 снежня, Мінск, 2000 г. / UNESKO, Грамад. аб’яднанне «Міжнар. асац. беларусістаў», Нац. навук.-асвет. цэнтр імя Ф.Скарыны пры М-ве адукацыі Рэсп. Беларусь; Рэдкал.: В.Скалабан (гал. рэд.) і інш. – Мінск: «Беларускі кнігазбор», 2001. – 360 с.
 • Нацыянальныя пытанні: Матэрыялы ІІІ Міжнароднага кангрэса беларусістаў «Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый», 1 сесія – 21-25 мая, 2 сесія – 4-7 снежня, Мінск, 2000 г. / UNESKO, Грамад. аб’яднанне «Міжнар. асац. беларусістаў», Нац. навук.-асвет. цэнтр імя Ф.Скарыны пры М-ве адукацыі Рэсп. Беларусь; Рэдкал.: Э.Дубянецкі (гал. рэд.) і інш. – Мінск: «Беларускі кнігазбор», 2001. – 223 с.
 • Belarus – Belgique. Belarus – Belgiё. Беларусь – Бельгія. Беларусь – Бельгия. Грамадска-культурнае ўзаемадзеянне: Матэрыялы Міжнароднага «круглага стала». Мінск, 18-19 мая 2001 г. Рэдкал.: А.Мальдзіс і інш. – Мінск: «Беларускі кнігазбор», 2002. – 240 с.
 • Пераклад збліжае народы: Матэрыялы Міжнарод. «круглага стала» памяці А.Адамовіча, праведзеныя Бел. ПЭН-цэнтрам, Мінск, 3-4 верасня 2001 г. / Бел. ПЭН-цэнтр, Грамад. аб’яднанне «Міжнар. асац. беларусістаў»; Уклад. Т.Пятровіч; Рэдкал. Р.Барадулін (гал. рэд.) і інш. – Мінск: «Беларускі кнігазбор», 2002. – 149 с.
 • Беларусь–Японія = Беларусь–Япония = Belarus–Japan: Матэрыялы Другіх міжнар. чытанняў, прысвечаных памяці Іосіфа Гашкевіча, Мінск–Астравец, 9–10 кастрычніка 2002 г. / Астрав. райвыканкам, Бел. т-ва дружбы і культур. сувязі з замеж. краінамі, Міжнар. асац. беларусістаў, Нац. навук.-асвет. цэнтр імя Ф.Скарыны пры М-ве адукацыі Рэсп. Беларусь; Рэдкал.: А.Мальдзіс (гал. рэд.) і інш. – Мінск: «Беларускі кнігазбор», 2002. – 245 с.
 • Уладзіслаў Сыракомля: Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 180-годдзю з дня нараджэння польскага і беларускага паэта і этнографа, Мінск–Любань, 29–30 верас. 2003 г. Рэдкал.: А.Мальдзіс і інш. – Мінск: «Беларускі кнігазбор», 2004. – 160 с.
 • Беларусь–Іспанія = Беларусь–Испания; Belarus – Espana: Выбраныя старонкі грамад.-культур. узаемадзеяння. Матэрыялы «круглага стала», Мінск, 23–24 кастр. 2003 г. / Рэдкал.: А. Мальдзіс (гал. рэд.) і інш. – Мінск: «Беларускі кнігазбор», 2005. – 160с.
 • Дыяспара. Культуралогія. Гісторыя: Матэрыялы ІV Міжнар. кангрэса беларусістаў «Беларуская культура ў кантэксце культур еўрапейскіх краін» (Мінск, 6-9 чэрв. 2005 г.) / Пад рэд. А. Мальдзіса, А. Смаленчука. – Мінск: Рэд. газ. «Голас Радзімы», 2006. – 360 с.
 • Літаратуразнаўства. Этналогія: матэрыялы IV міжнароднага кангрэса беларусістаў "Беларуская культура ў кантэксце культур еўрапейскіх краін", Мінск, 6―9 чэрвеня 2005 г. / [пад рэдакцыяй І. Багдановіч, Т. Валодзінай]. - Мінск: Лімарыус, 2010. - 297, [1] с. – (Беларусіка = Albaruthenica ; кн. 29).
 • Мовазнаўства: матэрыялы IV міжнароднага кангрэса беларусістаў "Беларуская культура ў кантэксце культур еўрапейскіх краін", Мінск, 6―9 чэрвеня 2005 г. / [пад рэдакцыяй С. Запрудскага, Г. Цыхуна]. - Мінск: Лімарыус, 2010. - 230, [1] с. – (Беларусіка = Albaruthenica ; кн. 30).
 • Новае слова ў беларусістыцы. Літаратуразнаўства і фалькларыстыка: матэрыялы V Міжнароднага кангрэса беларусістаў, Мінск, 20―21 мая 2010 года / [пад рэдакцыяй І. Э. Багдановіч]. - Мінск: Четыре четверти, 2012. - 286, [1] с. – (Беларусіка = Albaruthenica ; кн. 31).
 • Новае слова ў беларусістыцы. Мовазнаўства: матэрыялы V Міжнароднага кангрэса беларусістаў, Мінск, 20―21 мая 2010 года / [рэдактары тома: С. М. Запрудскі, Г. А. Цыхун]. - Мінск: Четыре четверти, 2012. - 398, [1] с. – (Беларусіка = Albaruthenica ; кн. 32).
 • Новае слова ў беларусістыцы. Гісторыя і культуралогія: матэрыялы V Міжнароднага кангрэса беларусістаў, Мінск, 20―21 мая 2010 года / [пад рэдакцыяй А. А. Сушы]. - Мінск: Четыре четверти, 2012. - 267, [1] с. – (Беларусіка = Albaruthenica ; кн. 33).
 • Супольнасць традыцыі ― садружнаць у будучыні: беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі: зборнік артыкулаў / [пад рэдакцыяй І. Э. Багдановіча, С. М. Запрудскага]. - Мінск: Кнігазбор, 2012. - 399 с. – (Беларусіка = Albaruthenica ; кн. 34).

Літаратура Правіць

 • Конан У. «Беларусіка=Albaruthenica» // ЭГБ у 6 т. Т. 6. Кн. ІІ. Мн., 2003.