Прэмія Міжнароднага Кангрэса даследчыкаў Беларусі

Прэмія Міжнароднага Кангрэса даследчыкаў Беларусі — штогадовая ўзнагарода Міжнароднага Кангрэса даследчыкаў Беларусі за лепшую навуковую публікацыю ў галіне гісторыі, гуманітарных і сацыяльных дысцыплін на працягу года.

Гісторыя Прэміі

правіць

Заснавана ў 2013 годзе. Аб’яўляецца ў трох намінацыях: гісторыя, гуманітарныя навукі (філасофія, філалогія, лінгвістыка, мастацтвазнаўства), сацыяльныя навукі (палітычныя навукі, сацыялогія). У 2013 годзе ўручалася за публікацыі 2011—2013 гадоў.

У 2014 годзе прэмія ў галіне гуманітарных навук была аб’яднаная з прэміяй імя Зоры Кіпель Паўночна-амерыканскай асацыяцыі даследчыкаў Беларусі.

У 2015 годзе ўпершыню была нададзена ганаровая прэмія для замежных даследчыкаў за лепшую манаграфію на беларускую тэматыку.

У 2016 годзе прэмія таксама была ўручана ў намінацыі «Польскамоўная манаграфія на беларускую тэматыку» за лепшую навуковую працу з тых, што пабачылі свет у 2011—2015 гадах.

Лаўрэаты

правіць

2013 год

правіць
Гісторыя
 • Дзяніс Лісейчыкаў. Штодзённае жыццё ўніяцкага парафіяльнага святара беларуска-літоўскіх зямель 1720—1839 гг. — Мінск: Медысонт, 2011. — 198 с.
Гуманітарныя навукі
 • Ігар Запрудскі. Па дарозе на Парнас: атрыбуцыйныя даследаванні і пытанні рэцэпцыі беларускай літаратуры ХІХ ст. — Мінск: Выдавецтва БДУ.
Сацыяльна-палітычныя навукі
 • Ірына Лашук, Аксана Шэлест. Сімвалічнае і камунікатыўнае вымярэнне моўных практык беларускіх палякаў // Палітычная сфера. — 2011. — № 16—17. — С. 24—49.

2014 год

правіць
Гісторыя
 • Лепшая манаграфія — Алесь Белы. Хроніка Белай Русі: Імагалогія Беларусі ХІІ—ХVIII ст. — Смаленск: Інбелкульт, 2013.
 • Лепшы артыкул — Андрэй Ціхаміраў. Жаночыя вобразы ў «заходнерускай» нарацыі // Homo Historicus, 2012: Гадавік антрапалагічнай гісторыі, пад рэд. А. Смаленчука, — Вільня: ЕГУ, 2012. — С. 69—88.
Гуманітарныя навукі
 • Лепшая манаграфія — Уладзімір Лобач. Міф. Прастора. Чалавек: беларускі традыцыйны ландшафт у семіятычнай перспектыве. — Мінск: Тэхналогія, 2013.
 • Лепшы артыкул — Андрэй Горных. Капитализм и тревога // Топос. — 2013. — № 1. — С. 12—30.
Сацыяльна-палітычныя навукі
 • Лепшы артыкул — Ігар Расолька. Факторы воспроизводства белорусской идентичности в пограничных пространствах Польши и Литвы // Социология. — 2013. — № 1. — С. 116—129.

2015 год

правіць
Гісторыя
 • Лепшая манаграфія — Анастасія Скеп'ян. Князі Слуцкія. — Мінск: Беларусь, 2013.
 • Лепшы артыкул — Сяргей Токць. Нараджальнасць і смяротнасць у традыцыйнай сялянскай супольнасці Беларусі ХІХ — пачатку ХХ ст. (па матэрыялах Глыбоцкага прыхода) // Беларускі гістарычны часопіс. — 2014. — № 11. — С. 14—22.
Гуманітарныя навукі
 • Лепшая манаграфія — Мікола Хаўстовіч. Даследаванні і матэрыялы: літаратура Беларусі XVIII―XIX стагоддзяў. — Варшава: Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2014.
 • Лепшы артыкул — Маргарыта Аляшкевіч. Стратэгіі поспеху ў беларускай літаратурнай крытыцы // Studia Białorutenistyczne. — 2013. — T. 7. — С. 177—195.
Сацыяльна-палітычныя навукі
За лепшую замежную публікацыю
 • Margarita Balmaceda. Living the High Life in Minsk. Russian Energy Rents, Domestic Populism and Belarus’ Impending Crisis. Central European University Press, 2014.

2016 год

правіць
Гісторыя
 • Лепшая манаграфія — Аляксандр Груша. Документальная письменность Великого княжества Литовского (конец XIV — первая треть XVI в.). — Минск: Беларуская навука, 2015.
 • Лепшы артыкул — Уладзімір Канановіч. Радавод князёў Глінскіх: памяць пра мінулае як зброя палітычнай барацьбы // ARCHE. — 2015. — № 9. — С. 195—218.
Гуманітарныя навукі
 • Лепшая манаграфія — Цімафей Авілін. Паміж небам і зямлёй: этнаастраномія. — Вільня: Тэхналогія, 2015.
 • Лепшы артыкул — Уладзімір Лобач. Феномен вайны ў міфапаэтычнай карціне свету беларусаў // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследванні. Навуковы зборнік. — Вып. 1. — Мінск: Навука, 2014. — С. 58—91.
Сацыяльна-палітычныя навукі
 • Лепшая манаграфія — Вольга Кучынская. The Politics of Invisibility: Public Knowledge about Radiation Health Effects after Chernobyl. MIT Press, 2014.
 • Лепшы артыкул — Наталля Васілевіч. Заведама нераўнапраўныя: Царква і дзяржава ў Беларусі пары кансалідаванага аўтарытарызму // ARCHE. — № 4. — 2015. — C. 216—253.
Польскамоўная манаграфія на беларускую тэматыку (2011—2015)
 • Anna Engelking. Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012.

Прэміі, нададзеныя ў 2017 годзе (за 2016 год)

правіць
Гісторыя
 • Лепшая манаграфіяАлена Маркава. Шлях да савецкай нацыі. Палітыка беларусізацыі 1924-1929. — Минск: БГА, 2016.
 • Лепшыя артыкулыНаталля Гардзіенка. Могілкі як частка мэмарыяльнай культуры беларускай эміграцыі // Запісы БІНіМ. Вып. 38. — Нью-Ёрк—Менск, 2016. — С. 8-70; Аляксандр Пагарэлы. Вобраз горада ў дыскурсе беларускага хрысціянска-дэмакратычнага перыядычнага друку ў міжваенны час // HOMO HISTORICUS. Гадавiк антрапалагічнай гісторыі / Пад. рэд. Алеся Смалянчука. — 2016. — С. 111-138.
Гуманітарныя навукі
 • Лепшая манаграфіяАндрэй Масквін. Беларускі тэатр 1920-30-х: адабраная памяць. — Мінск: Выдавецтва “ЛогвінаЎ”, 2016.
 • Лепшы артыкул — Ганна Міхальчук. Новы спіс агульнадзяржаўнага летапісання Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага і яго суадносіны з “Хронікай Быхаўца” // Białoruskie Zeszyty Historyczne = Беларускі гістарычны зборнік. — Беласток: Białoruskie Towarzystwo Historyczne, 2016. — № 45. — С. 190-225.
Сацыяльна-палітычныя навукі
 • Лепшая манаграфіяЕлена Гапова. Классы наций: феминистская критика нациостроительства. — Москва: Новое литературное обозрение, 2016.
 • Лепшы артыкул — Marharyta Fabrykant and Renee Buhr. Small state imperialism: the place of empire in contemporary nationalist discourse, Nations and Nationalism 22 (1), 2016, 103-122.
Прэмія за лепшую нямецкамоўную манаграфію на беларускую тэматыку
 • Лепшая манаграфія — Bider Hermann. Edition und Kommentar: Anton Luckevič. Belaruskaja hramatyka. Studia Slavica Oldenburgsia.
Прэмія за лепшую студэнцкую працу
 • Лепшая бакалаўрская праца — Алина Громова. Использование наследия нацистских концентрационных лагерей в развитии темного туризма (на примере Германии и Беларуси). — Вильнюс: ЕГУ, 2015.
 • Лепшая магістарская праца — Антон Лявіцкі. Праблема беларускай дзяржаўнасці ў савецкай гістарыяграфіі (1953–1985). – Мінск: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, 2016.
 • Лепшая творчая праца — Ксения Шталенкова. Разработка буктрейлеров к роману-трилогии “Адваротны бок люстра”. — Вильнюс: ЕГУ, 2015.

Прэміі, нададзеныя ў 2018 годзе (за 2017 год)

правіць
Гісторыя
 • МанаграфііУладзімір Канановіч. Рыцар на полі бітвы. Клецк, жнівень 1506 года: гісторыка-антрапалагічнае даследаванне. — Смаленск: Інбелкульт, 2017.
 • АртыкулыДзяніс Лісейчыкаў. «Руская» мова метрычных кніг уніяцкіх цэркваў Вялікага Княства Літоўскага ў XVII—XVIII стагоддзях // Беларускі гістарычны часопіс. 2017. № 6.
Гуманітарныя навукі. Прэмія імя Зоры Кіпель
 • Манаграфіі — Вадзім Шклярык. Мікратапанімія Усходняга Палесся ў кантэксце развіцця рэгіянальнай лексічнай сістэмы. — Мінск: Беларуская навука, 2017.
 • Артыкулы — Юрый Пацюпа. Феномен беларускага 11-складовіка: Тэарэтычны, параўнальна-гістарычны і прапедэўтычны аналіз // Acta Albaruthenica, 2017, t. 17, s. 119—158.
Сацыяльна-палітычныя навукі
 • Артыкулы — Марыя Рогава. Identity in an Autocratic State: Or What Belarusians Talk about When They Talk about National Identity // East European Politics & Societies, December 2017.[1]

Прэміі, нададзеныя ў 2019 годзе (за 2018 год)

правіць
Гісторыя
 • Манаграфіі
  • Алесь Смалянчук. Раман Скірмунт (1868—1939): жыццяпіс грамадзяніна Краю. — Мн.: Выдавец Зміцер Колас, 2018.
 • Артыкулы
  • Яўген Глінскі. Фальсіфікацыі дакументаў аб дваранстве ў Слуцкім павеце Мінскай губерні ў канцы ХVІІІ — першай палове XІX ст. // Беларускі гістарычны часопіс. 2018, № 5.
Гуманітарныя навукі (філасофія)
 • Манаграфіі, Прэмія імя Зоры Кіпель
  • Вольга Шпарага. Сообщество-после-Холокоста: на пути к обществу инклюзии. — Мн.: Медисонт, серия «ECLAB books», 2018.
 • Артыкулы
  • Іван Новік. Тэмпаральная семантыка ў эсэ І. Абдзіраловіча «Адвечным шляхам» // Философские исследования. Сборник научных трудов. Выпуск 5. — Минск: Беларуская навука, 2018 — с. 343—357.
Сацыяльна-палітычныя навукі
 • Артыкулы
  • Паліна Прысмакова. Understanding relationships between public service motivation and involvement in socio-political organizations: Perspectives of organizational field theory. Public Administration. 2018. Pp. 1—22.
Бакалаўрскія і магістарскія працы
 • Бакалаўрскія працы
  • Ангеліна Герус (БДУ). Мастацкая культура біблійнай парафрастыкі ў шматмоўнай літаратуры Беларусі XVI—XVII стст.
 • Магістарскія працы
  • Таццяна Арцімовіч (ЕГУ). Экспериментальный театр в БССР в период «оттепели». «Между» модернизмом и авангардом.

Прэміі, нададзеныя ў 2021 годзе (за 2020 год)

правіць
Гісторыя
 • Манаграфіі
  • Андрэй Мацук. Грамадска-палітычнае жыццё Вялікага Княства Літоўскага ў часы бескаралеўя 1733-1735 гг. — Мінск: Беларуская навука, 2020.
 • Артыкулы
  • Аляксандр Гужалоўскі. Культ Сталіна ў беларускім савецкім фальклоры // Беларускі гістарычны часопіс. 2020, № 2. С. 9—20.
Гуманітарныя навукі (філасофія)
 • Манаграфіі
  • Дзмітрый Смалякоў. Cацыяльна-філасофскія погляды рэлігійных палемістаў у Беларусі канца XVI — сярэдзіны XVII стагоддзя. — Мінск: Беларуская навука, 2020.
 • Артыкулы
  • Вераніка Курцова. Беларускія гаворкі Падляшша: з назіранняў над марфалагічнымі асаблівасцямі, іх эвалюцыяй і ступенню захаванасці // Беларуская дыялекталогія. Навук. рэд. В.М. Курцова, Л. П. Кунцэвіч. — Мінск: Беларуская навука, 2020. — Вып. 6. — С. 103—123.
Сацыяльна-палітычныя навукі
 • Артыкулы
  • Таццяна Кулакевіч. National Awakening in Belarus: Elite Ideology to 'Nation' Practice SAIS Review of International Affairs, Volume 40, Number 2, Summer-Fall 2020, pp. 97-110.

Шорт-лісты

правіць

2013 год

правіць

Гісторыя

правіць
 • Андрэй Казакевіч, Андрэй Асадчы. Пачаць пісаць па-беларуску. Рэгіянальны і сацыяльны склад беларускага адраджэння, 1880—1918 (канца ХІХ — пачатку ХХ стагоддзя) // Палітычная сфера. — 2011. — № 16—17 (1—2). — С. 87—114.
 • Дзяніс Лісейчыкаў. Штодзённае жыццё ўніяцкага парафіяльнага святара беларуска-літоўскіх зямель 1720—1839 гг. — Мінск: Медысонт, 2011.
 • Алег Ліцкевіч. Атручэнне князя Скіргайлы ў Кіеве (1395 год). Гістарычны каментарый і праблема аўтарства другой часткі «Летапісца вялікіх князёў літоўскіх» // ARCHE. — 2011. — № 3. — С. 8—52.
 • Дзмітрый Матвейчык. Выгнаныя з роднага краю: паслялістападаўская эміграцыя з Беларусі і Літвы (1830—1870-я гады). — Мінск: Лімарыус, 2011.
 • Вольга Сабалеўская. Повседневная жизнь евреев Беларуси в конце 18 — первой половине 19 века. — Гродно: ГрГУ им. Я. Купалы, 2012.
 • Аляксандр Смалянчук. Краёвая ідэя і беларускі нацыянальны рух у Заходняй Беларусі ў 1920—1930-я гг. // Homo Historicus.— 2012. — С. 380—407.
 • Аляксей Шаланда. Сімвалы і гербы зямель Беларусі ў Х—ХVІІІ стст.: геральдычна­-сфрагістычныя нарысы. — Мінск: Беларуская навука. 2012.

Гуманітарныя навукі

правіць
 • Ірына Дубянецкая. Зьніклы бог зьніклага народу: Экзыстэнцыйны хаос у хітыцкай міталёгіі // Homo Historicus.— 2012. — С. 297—330.
 • Ігар Запрудскі. Па дарозе на Парнас: атрыбуцыйныя даследаванні і пытанні рэцэпцыі беларускай літаратуры ХІХ ст. — Мінск: Выдавецтва БДУ.
 • Уладзіслаў Іваноў. Фемінізацыя nomina agentis беларускай мовы і праблема каланізацыі // Палітычная сфера. — 2011. — № 16—17. — С. 72—86.
 • Ірына Міхеева. Палітычныя і сацыякультурныя асновы ідэалагемы «Чацвёртая Рэч Паспалітая» // Палітычная сфера. — 2011. — № 16—17. — С. 144—156.
 • Таццяна Рамза. Беларускае гутарковае маўленне: сучасны стан / Т. Р. Рамза. — Мінск: Вышэйшая школа, 2011.
 • Іван Саверчанка. Паэтыка і семіётыка публіцыстычнай літаратуры Беларусі XVI—XVII стст. / І. В. Саверчанка. — Мінск: Беларус. Навука, 2012.
 • Аляксандр Сарна. Образ и медиум: визуальный текст в массовой коммуникации: сборник статей. — Минск: Издательство «Четыре четверти», 2012.

Сацыяльна-палітычныя навукі

правіць
 • Алена Гапава. Национальное знание и международное признание: постсоветская академия в борьбе за cимволические рынки // Ab Imperio: Исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. — 2011. — № 4. — С. 289—323.
 • Анастасія Кельнік. Регулирование внутренней миграции населения в аспекте регионального развития Республики Беларусь. — Минск: Беларуская навука, 2012.
 • Аляксандр Кур'яновіч. Верховный Совет в политической жизни Беларуси: формирование, особенности деятельности, финал (1990—1996) / А. В. Курьянович. — 2-е изд. — Минск.: Тесей, 2012.
 • Аляксей Ластоўскі. Russo-Centrism as an Ideological Project of Belarusian Identity // Belarusian Political Science Review. — 2011. — #1. — P. 23-44.
 • Ірына Лашук, Аксана Шэлест. Сімвалічнае і камунікатыўнае вымярэнне моўных практык беларускіх палякаў // Палітычная сфера. — 2011. — № 16—17. — С. 24—49.
 • Вадзім Смок. Рэгіянальная палітычная эліта Беларусі і Польшчы: параўнальны аналіз Гарадзенскай вобласці і Падляшскага ваяводства // Палітычная сфера. — 2011. — № 16—17. — С. 157—178.
 • Таццяна Шчурко. «Обязательное материнство»: репродуктивное тело женщины как объект государственного регулирования (на материале газеты «Советская Белоруссия») // Laboratorium. — 2012. — № 2. — С. 69—90.
 • Дзяніс Юрчак. Беларусь—Украина: 20 лет Межгосударственных отношений. Монография. — Витебск, 2012.

2014 год

правіць

Гісторыя

правіць

Манаграфіі:

 • Алесь Белы. Хроніка Белай Русі: Імагалогія Беларусі ХІІ—ХVIII ст. — Смаленск: Інбелкульт, 2013.
 • Наталля Гардзіенка, Лявон Юрэвіч. Рада БНР (1947—1970). Падзеі. Дакументы. Асобы. — Мінск: Кнігазбор, 2013.
 • Аляксандр Гужалоўскі. Чырвоны аловак. Нарысы па гісторыі цэнзуры ў БССР. 1919—1941 гг. — Мінск, 2012.
 • Юрый Лаўрык. Кнігі і кнігазборы куцеінскага Богаяўленскага манастыра ў сярэдзіне XVII ст. — Мінск: Тэхналогія, 2012.
 • Андрэй Янушкевіч. Ливонская война 1558—1570 гг. и Великое княжество Литовское. — Минск.: Медисонт, 2013.

Артыкулы:

 • Васіль Варонін. Княжанне Альгерда ў Віцебску // Беларускі гістарычны часопіс. — 2013. — № 7. — С. 4—14.
 • Алег Ліцкевіч. Гародня і Гарадзенскі рэгіён ў другой палове ХІІІ — XIV ст.: назва і межы // Гарадзенскі палімпсест, 2012: Людзі даўняй Гародні. XV—XX ст. — Гродна, 2013. — С. 10—59.
 • Аляксандр Пашкевіч. Нацыянальныя працэсы ў Палескім ваяводстве ў 1920-я гг. праз прызму вынікаў выбарчых кампаній у польскі парламент // Arche. — 2013. — № 4. — С. 99—210.
 • Анастасія Скеп'ян. Соф’я Слуцкая: праваслаўная святая каталіцкага веравызнання // Да сваёй гісторыі: Сярэднявечча і Ранні Новы час. — Смаленск, 2013. — С. 72—85.
 • Андрэй Ціхаміраў. Жаночыя вобразы ў «заходнерускай» нарацыі // Homo Historicus, 2012: Гадавік антрапалагічнай гісторыі / Пад рэд. А. Смаленчука, — Вільня: ЕГУ, 2012. — С. 69—88.

Гуманітарныя навукі

правіць

Манаграфіі:

 • Максім Жбанкоў. No Style. Белкульт между Вудстоком и «Дажынкамі». — Вильнюс: ЕГУ, 2013.
 • Уладзімір Кароткі. Беларуская літаратура і гісторыя. — Мінск: БДУ, 2013.
 • Вольга Лабачэўская. Белорусский народный текстиль: художественные основы, взаимосвязи, новации. — Минск: Беларуская навука, 2013.
 • Уладзімір Лобач. Міф. Прастора. Чалавек: беларускі традыцыйны ландшафт у семіятычнай перспектыве. — Мінск: Тэхналогія, 2013.
 • Любоў Ляўшун. Рэлігійнае пісьменства кірылічнай традыцыі XI—XV стст. — Мінск: Беларуская навука, 2013.
 • Юрый Пацюпа. Анонс: квадрат тэкстаў. — Мінск: І. П. Логвінаў, 2013.

Артыкулы:

 • Андрэй Горных. Капитализм и тревога // Топос. — 2013. — № 1. — С. 12—30.
 • Юлія Марцінавічэне. Трансформация идеи политического участия: Руссо, Рансьер, Лакло // Топос. — 2013. — № 2. — С. 73—91.
 • Святлана Паляшчук. Photographers Talk: Online Discussion Forums in Belarus. In R. Miller, J. Carson, & T. Wilkie. The Reflexive Photographer (pp. 170—201). — Edinburgh: Museumsetc.
 • Аляксандр Пяршай. Феминистская языковая реформа как ресурс беларуского национализма: частный случай «феминизации беларуского языка» // Ab Imperio: Исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. — 2013. — № 1. — C. 303—327.
 • Святлана Скамарохава. Belarusian Literary Landscape and Translation Waves. In: Saldanha, Gabriela & Angela Kershaw. Literary Landscapes and the Reception of Translation. Special issue of Translation Studies, 2013, 6(2), 110—121.

Сацыяльна-палітычныя навукі

правіць

Артыкулы:

 • Андрэй Валодзькін. Адносіны Беларусі і Азербайджана ў 1992—2012 гадах // Палітычная сфера. — 2013. — № 20. — С. 21—39.
 • Дзмітрый Ісаёнак, Таццяна Чыжова. Эвалюцыя беларускай мадэлі прыватызацыі з 1990 па 2011 год: перадумовы, канцэпцыі, зацікаўленыя суб’екты, вынікі, сацыяльныя наступствы // Палітычная сфера. — 2013. — № 20. — С. 122—140.
 • Аляксандр Ланеўскі. Ад пратэсту да супраціву: вакол справы «беларускіх анархістаў» // Палітычная сфера. — 2013. — № 20(1). — С. 99—121.
 • Ігар Расолька. Факторы воспроизводства белорусской идентичности в пограничных пространствах Польши и Литвы // Социология. — 2013. — № 1. — С. 116—129.

2015 год

правіць

Гісторыя

правіць

Манаграфіі:

 • Наталля Гардзіенка, Лявон Юрэвіч. Рада БНР (1970—1982). — Мінск: Кнігазбор, 2014.
 • Святлана Куль-Сяльверстава. Беларускі час. Летазлічэнне ў Беларусі са старажытнасці да сучаснасці. — Гродна: ЮрСаПрынт, 2014.
 • Максім Макараў. Месцкія ўлады Полацка (1580—1772 гг.): арганізацыя, персанальны склад. — Смаленск: Інбелкульт, 2014.
 • Андрэй Мацук. Полацкае ваяводства ў XVIII ст.: ваявода, шляхецкая эліта, соймікі. — Мінск: Беларуская навука, 2014.
 • Анастасія Скеп'ян. Князі Слуцкія. — Мінск: Беларусь, 2013.
 • Леанід Смілавіцкі. Jewish Life in Belarus. The Final Deсade of the Stalin Regime (1944—53). Budapest — New York: Central European University Press, 2014.
 • Сяргей Стрэнкоўскі. Гарадское самакіраванне на тэрыторыі Беларусі (канец XIV ― XVIII ст.): [у 2 ч.]. — Мінcк: Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Мінскі гарадскі інстытут развіцця адукацыі», 2013.

Артыкулы:

 • Дзмітрый Віцько. Баявыя дзеянні 1701 года і пачатак супрацоўніцтва Сапегаў са Швецыяй // Arche. — 2014. — № 6. — С. 71—107.
 • Алег Ліцкевіч. Гародня і Гарадзенскі рэгіён у другой палове ХІІІ — XIV стст. Сухапутныя і водныя камунікацыі, населеныя пункты, этнаканфесійны склад і міграцыі насельніцтва // Arche. — 2014. — № 11. — С. 8—60.
 • Аляксандр Пагарэлы. «За новы тып беларуса»: часопіс «25 сакавіка» (1936—1939 гг.) на фоне эпохі // Arche. — 2014. — № 7—8. — С. 120—194.
 • Анатоль Сцебурака. Беларусь у французскай мемуарыстыцы часоў вайны 1812 г.: на падставе калекцыі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі // Arche. — 2014. — № 1—2. — С. 37—72.
 • Сяргей Токць. Нараджальнасць і смяротнасць у традыцыйнай сялянскай супольнасці Беларусі ХІХ — пачатку ХХ ст. (па матэрыялах Глыбоцкага прыхода) // Беларускі гістарычны часопіс. — 2014. — № 11. — С. 14—22.

Гуманітарныя навукі

правіць

Манаграфіі:

 • Валерый Евароўскі. Нацыянальная філасофія Беларусі. Тэорыя, архелогія, гісторыя, генеалогія, школа. Мінск: Беларуская навука, 2014.
 • Барыс Крэпак. Вяртанне імёнаў. У 2 кнігах. — Мінск: Мастацкая літаратура. — Кн. 1. — 2013; Кн. 2. — 2014.
 • Мікола Хаўстовіч. Даследаванні і матэрыялы: літаратура Беларусі XVIII―XIX стагоддзяў. — Варшава: Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2014.

Артыкулы:

 • Маргарыта Аляшкевіч. Стратэгіі поспеху ў беларускай літаратурнай крытыцы // Studia Białorutenistyczne. — 2013. — T. 7. — С. 177—195.
 • Жанна Некрашэвіч-Кароткая. Latin Epic Poetry and its Evolution as a Factor of Cultural Identity in Central and Eastern Europe in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Latinitas in the Polish Crown and the Grand Duchy of Lithuania. Its Impact on the Development of Identities . Edited by Giovanna Siedina. — Firenze: University Press, 2014. — С. 21-38. (Biblioteca di Studi Slavistici 25).
 • Іван Новік. Апалагетыка, пошукі саюзнікаў і барацьба за артадоксію ў 1920-я гады. Роля беларускіх савецкіх філосафаў у паўставанні канону савецкага марксізму // Палітычная сфера. — 2013. — № 21. — С. 29—54.
 • Генадзь Сівохін. Сучасная этнаграфічная супольнасць Беларусі: кейс Інвентару нематэрыяльнай культурнай спадчыны. Метадалагічны аспект // Топос. Философско-культурологический журнал. — 2013. — № 2. — С. 92—114.
 • Вольга Шпарага. Версии сообщества: от идентичности к бытию-вместе // Топос. Философско-культурологический журнал. — 2013. — № 2. — С. 30—41.

Сацыяльна-палітычныя навукі

правіць

Артыкулы:

 • Анастасія Астапава. «Вот народ, без батьки уже и картошку перебрать не могут»: белорусские политические и этнические анекдоты // Антропологический форум. — 2014. — № 1. — С. 252—294.
 • Таццяна Кулакевіч. Twenty Years in the Making: Understanding the Difficulty for Change in Belarus // East European Politics and Societies and Cultures, 2014. 28(4). P. 887—901.
 • Аляксей Ластоўскі, Надзея Яфімава. Вытокі нацыянальнай дзяржаўнасці ў беларускай гістарычнай памяці // Arche. — 2013. — № 2. — С. 411—448.
 • Анастасія Матчанка. Падмена грамадзянскай супольнасці ў Беларусі: недзяржаўныя арганізацыі, арганізаваныя дзяржавай // The Journal of Belarusian Studies/ — 2014. — С. 76—105.
 • Разалія Смірнова. Ценностные основания профессионального выбора молодых специалистов агросферы Беларуси // Социологический альманах/ — 2014. — Вып. 5. — С. 384—392.

Публікацыі замежных аўтараў

правіць
 • Margarita Balmaceda. Living the High Life in Minsk. Russian Energy Rents, Domestic Populism and Belarus’ Impending Crisis. Central European University Press, 2014.
 • Elissa Bemporad. Becoming Soviet Jews: The Bolshevik Experiment in Minsk. Indiana University Press, 2013.
 • Waitman Wade Beorn. Marching into Darkness. The Wehrmacht and the Holocaust in Belarus. Harvard University Press, 2014.
 • Albert Kaganovitch. The Long Life and Swift Death of Jewish Rechitsa: A Community In Belarus 1625—2000. Madison: University of Wisconsin Press, 2013.
 • Paulina Pospieszna. Democracy Assistance from the Third Wave. Polish Engagement in Belarus and Ukraine. University of Pittsburgh Press, 2014.
 • Jovita Pranevičiutė-Neliupšienė (ed.). Belarusian Regime Longevity: Happily Ever After. Vilnius University Publishing, 2014.
 • Per Anders Rudling. The Rise and Fall of Belarusian Nationalism, 1906—1931. University of Pittsburgh Press, 2014.
 • Томас Бон. Минский феномен. Городское планирование и урбанизация в Советском Союзе после Второй мировой войны. — Москва: РОССПЭН, 2013.

2016 год

правіць

Гісторыя

правіць

Манаграфіі:

 • Мікола Волкаў. Артылерыя Нясвіжскага замка. — Мінск: Андрэй Янушкевіч, 2015.
 • Аляксандр Груша. Документальная письменность Великого княжества Литовского (конец XIV — первая треть XVI в.). — Минск : Беларуская навука, 2015.
 • Дзяніс Лісейчыкаў. Святар у беларускім соцыуме: прасапаграфія ўніяцкага духавенства 1596―1839 гг. — Мінск: Беларусь, 2015.
 • Леанід Рэйн. Каралі і пешкі: калабарацыя ў Беларусі ў час Другой сусветнай вайны. — Смаленск: Інбелкульт, 2015.
 • Генадзь Сагановіч. Грунвальд у беларускай гісторыі. Спроба разбору палітычнага міфа. — Мінск: Медысонт, 2015.
 • Наталля Сліж. Шлюбныя і пазашлюбныя стасункі шляхты Вялікага княства Літоўскага ў XVI—XVII стст. — Смаленск: Інбелкульт, 2015.
 • Андрэй Чарнякевіч. Нараджэнне беларускай Гародні. — Мінск: Выдавец А. М. Янушкевіч, 2015.

Артыкулы:

 • Уладзімір Канановіч. Радавод князёў Глінскіх: памяць пра мінулае як зброя палітычнай барацьбы // ARCHE. — 2015. — № 9. — С. 195—218.
 • Уладзімір Ляхоўскі, Канстанцін Нашчынец. Кантрабанда ў БССР у 1920-х — 1930-х гг.: сацыяльна-эканамічнае вымярэнне // ARCHE. — 2015. — № 11. — С. 293—323.
 • Аляксей Мартынюк. Кто и когда впервые произнес на латыни и по-немецки «Белая Русь»? // Alba Ruscia: белорусские земли на перекрестке культур и цивилизаций (X—XVI вв.) / Под общ. ред. А. В. Мартынюка. — Москва, 2015. — С. 27—38.
 • Ігар Пушкін. Самавызначэнне беларусаў у Магілёве падчас Першай сусветнай вайны // Białoruskie Zeszyty Historyczne / Беларускі гістарычны зборнік. — Z. 43. — 2015. — C. 158—184.

Гуманітарныя навукі

правіць

Манаграфіі:

 • Цімафей Авілін. Паміж небам і зямлёй: этнаастраномія. — Вільня: Тэхналогія, 2015.
 • Аляксандр Малей. Витебский «Квадрат». Художественное исследование нонконформистского движения художников в Витебске и Минске (1987—2000 гг.). — Минск: Экономпресс, 2015.
 • Дзяніс Марціновіч. Жанчыны ў жыцці Уладзіміра Караткевіча. — Мінск: Чатыры чвэрці, 2014.
 • Жанна Некрашэвіч-Кароткая. Шматмоўная літаратура Беларусі ў кантэксце актуальных літаратуразнаўчых канцэпцый. — Мінск: БДУ, 2015.
 • Мікола Трус. Максім Багдановіч: коды жыцця і творчасці. — Мінск: БДТУ, 2015. — 179 с.
 • Ганна Шаўчэнка. Паэзія Антона Гарэцкага і станаўленне рамантычнай традыцыі ў польскамоўнай літаратуры Беларусі ХІХ стагоддзя. — Мінск: Кнігазбор, 2015.

Артыкулы:

 • Ірына Багдановіч. Польскамоўны верш Krakow Адэлі з Устроні як «ключ» да разгадкі аўтарства паэмы Мачаха // Studia Białorutenistyczne. — 2015. — № 9. — С. 149—163.
 • Анатоль Брусевiч. Экзістэнцыйнае падарожжа Эдзіка Мазько // Białorutenistyka Białostocka. — 2014. — Т. 6. — С. 135—151.
 • Ігар Жук. «У тумане» Васіля Быкава: тры тэзісы да граматыкі наратыўнай інтрыгі аповесці // Studia Białorutenistyczne. — 2015. — № 9. — С. 181—202.
 • Ядвіга Казлоўская-Дода. Родавыя формы сучаснай беларускай мовы на матэрыялах газеты «Звязда» // Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі / Пад рэд. І. Э. Багдановіч. — Мінск: Кнігазбор, 2015. — С. 46—69.
 • Уладзімір Лобач. Феномен вайны ў міфапаэтычнай карціне свету беларусаў // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследванні. Навуковы зборнік. — Вып. 1. — Мінск: Навука, 2014. — С. 58—91.

Сацыяльна-палітычныя навукі

правіць

Манаграфіі:

 • Дзмітрый Крывашэй. Дзяржаўная культурная палітыка ў Беларусі (1991—2010 гг.). — Мінск: Беларуская навука, 2014.
 • Вольга Кучынская. The Politics of Invisibility: Public Knowledge about Radiation Health Effects after Chernobyl. MIT Press, 2014.
 • Андрэй Русаковіч. Германия во внешней политике Беларуси (1990—2012 гг.). — Минск: РИПО, 2015.
 • Галіна Сакалова. Рынок труда Республики Беларусь в социологическом измерении / Под общ. ред. Г. Н. Соколовой. — Минск: Белорусская наука, 2014.
 • Вольга Сасункевіч. Informal Trade, Gender and the Border Experience. Ashgate, 2015.
 • Разалія Смірнова. Судьба белорусской провинции: социологический анализ / Под общ. ред. Р. А. Смирновой. — Минск: Белорусская наука, 2015.

Артыкулы:

 • Анастасія Астапава. Why All Dictators Have Moustaches: Political Jokes in Contemporary Belarus // Humor 2015; 28(1): 71—91.
 • Ганна Васілевіч. Eastern Partnership Initiative: 5 Year Results and Future Perspectives // in: Bátor, Peter. — Ondrejcsák, Róbert. (eds.): Panorama of global security environment 2014. Center for European and North Atlantic Affairs (CENAA), Bratislava 2015, pp. 27—39.
 • Наталля Васілевіч. Заведама нераўнапраўныя: Царква і дзяржава ў Беларусі пары кансалідаванага аўтарытарызму // ARCHE. — 2015. — № 4. — C. 216—253.
 • Алена Гапава. Страдание и поиск смысла: моральные революции Светланы Алексиевич // Неприкосновенный запас. — 2015. — № 1.
 • Аляксандр Новікаў. The evolution of the environmental movement in Belarus: from Chernobyl to global climate change // Environmental Sociology (2015), 1:2, 92—101.
 • Паліна Прысмакова. Why Does China Invest in Belarus? Billions of Loans from Perspective of Chinese Local Governments // Belarusian Political Science Review. Volume 3, 2014—2015.
 • Вячаслаў Ярашэвіч. Political Economy of Modern Belarus: Going Against Mainstream? // Europe-Asia Studies (2014), 66:10, 1703—1734.

Польскамоўная манаграфія на беларускую тэматыку (2011—2015)

правіць
 • Marceli Antoniewicz. Protoplaści książąt Radziwiłłów. Dzieje mitu i meandry historiografii. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2011.
 • Nina Barszczewska, Mirosław Jankowiak. Dialektologia białoruska. Warszawa 2012.
 • Piotr Cichoracki. Województwo poleskie 1921—1939. Z dziejów politycznych. Łomianki, 2014.
 • Arkadiusz Czwołek. Piórem i buławą: Działalność polityczna Lwa Sapiehy kanclerza litewskiego, wojewody wileńskiego. Toruń: Wydawnictwo naukowe UMK, 2012.
 • Anna Engelking. Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012.
 • Mariusz Kowalski. Księstwa Rzeczpospolitej. Państwo magnackie jako region polityczny. Warszawa: IGiPZ PAN, 2013.
 • Eugeniusz Mironowicz. Wojna wszystkich ze wszystkimi, Białoruś 1941—1944. Avalon, 2015.
 • Beata Siwek. Wolność ukrzyżowana. Rzecz o białoruskim dramacie i teatrze. Lublin: KUL, 2011.
 • Wojciech Śleszyński. Województwo Poleskie. Avalon, 2014.
 • Wioletta Zielecka-Mikołajczyk. Prawosławni i unici w Rzeczypospolitej XVI—XVIII wieku wobec życia i śmierci w świetle testamentów. Warszawa, Neriton, 2014.

2017 год

правіць

Гісторыя

Манаграфіі:

 • Алег Гардзіенка. Беларуская Цэнтральная Рада (Стварэнне — дзейнасць — заняпад (1943—1995)). — Мінск: Кнігазбор, 2016.
 • Віталь Галубовіч. Полацкая шляхта і дынастыя Вазаў. — Мінск: А. М. Янушкевіч, 2016.
 • Ірына Кашталян. The Repressive Factors of the USSR’s Internal Policy and Everyday Life of the Belarusian Society (1944—1953). — Wiesbaden: Harrasowitz, 2016.
 • Алена Маркава. Шлях да савецкай нацыі. Палітыка беларусізацыі 1924—1929. — Мінск: БГА, 2016.
 • Дзмітрый Матвейчык. Удзельнікі паўстання 1863—1864 гадоў: біяграфічны слоўнік. — Мінск: Беларусь, 2016.

Артыкулы:

 • Дзмітрый Віцько. Галоўны трыбунал ВКЛ 1698 г.: судовая расправа над Сапегамі // ARCHE. 2016. № 3. С. 84-139
 • Наталля Гардзіенка. Могілкі як частка мэмарыяльнай культуры беларускай эміграцыі // Запісы БІНіМ. Вып. 38. Нью-Ёрк— Менск, 2016. С. 8-70
 • Дзяніс Лісейчыкаў. «Аз, Іерэй»: «руская» мова метрычных кніг уніяцкіх цэркваў Вялікага Княства Літоўскага ў XVІІ- XVIIІ стагоддзях // Кіеўская Акадэмія. Выпуск 13. 2016. С. 109—172.
 • Мікола Нікалаеў. Кніга цудаў наваградскай іконы Багародзіцы як помнік гісторыі XVII стагоддзя // ARCHE. 2016. № 2. С. 261—328.
 • Аляксандр Пагарэлы. Вобраз горада ў дыскурсе беларускага хрысціянска-дэмакратычнага перыядычнага друку ў міжваенны час // HOMO HISTORICUS. Гадавiк антрапалагічнай гісторыі / Пад. рэд. Алеся Смалянчука.  2016. С. 111—138.
 • Андрэй Ціхаміраў. Віленскае Жыццё вачыма Івана Спрогіса. ,,Свае" і ,,чужына" на фоне гарадской штодзённасці канца XIX — пачатку XX ст // Białoruskie Zeszyty Historyczne, t. 46, 2016, s. 7-27.

Гуманітарныя навукі

Манаграфіі:

 • Ларыса Доўнар. Кніжная справа ў Мінску (канец XVIII — пачатак XX стагоддзя). Мінск: БДУКіМ, 2016.
 • Андрэй Масквін. Беларускі тэатр 1920-30- х: адабраная памяць. Мінск: выдавецтвa «ЛогвінаЎ», 2016.
 • Анжэла Мельнікава. Нацыянальна-светапоглядныя каардынаты беларускай літаратуры першай трэці ХХ стагоддзя. — Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2016.
 • Валерый Назараў. Тайнапіс Андрэя Мрыя: падтэкст у творчасці пісьменніка. — Мінск : Беларуская навука, 2016.
 • Пётра Рудкоўскі. Беларуская гуманістыка пасля постмадэрну: дыягназ і перспектывы // ARCHE. 2016. № 4. С. 5-135.
 • Міхась Тычына. Народ і вайна. — Мінск: Беларуская навука, 2015.

Артыкулы:

 • Ірына Бурдзялёва. Трансфармацыя сядзібнага топасу ў літаратуры Беларусі XVIII—XIX стагоддзяў // Acta Albaruthenica. ― 2016. ― T. 16. ― С. 35-46.
 • Дзяніс Кандакоў. Год паміж Парыжам і Страсбургам (З дзённіка барскай канфедэраткі княгіні Тэафіліі Сапегі) // Асоба і час. Беларускі біяграфічны альманах. Вып. 7. — Мінск: Лімарыус, 2016. — С. 6-10; Княгіня Тэафілія з Ябланоўскіх Сапега. Фрагменты дзённіка за 1774 год / Т. Сапега; пераклад з французскай і польскай і каментарый Дз. Кандакова // Асоба і час. Беларускі біяграфічны альманах. Вып. 7. — Мінск: Лімарыус, 2016. — С. 11-60.
 • Ганна Міхальчук. Новы спіс агульнадзяржаўнага летапісання Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага і яго суадносіны з «Хронікай Быхаўца» // Białoruskie Zeszyty Historyczne = Беларускі гістарычны зборнік. — Białystok: Białoruskie Towarzystwo Historyczne, 2016. — № 45. — С. 190−225
 • Юрась Пацюпа, Вячаслаў Мартысюк. Праўда дзесьці побач. Пра атрыбуцыю і фалькларызацыю / Юры Пацюпа, Вячаслаў Мартысюк // Дзеяслоў. — 2015. — № 3 (76). — С. 258—282; № 4 (77) — С. 246—261 (Заканчэнне).
 • Пётра Садоўскі. Перакладчыцкі Алімп без рэдактара // // ARCHE. 2016. № 4. С. 136—191.
 • Людміла Хмяльніцкая. Невядомыя старонкі жыццяпісу Аляксандра Рыпінскага // Acta Albaruthenica. 2015, t. 15, s. 69-84.

Сацыяльна-палітычныя навукі

Манаграфіі:

 • Андрэй Валодзькін. Интеграция Латвии, Литвы и Эстонии в ЕС и НАТО (1991—2014 гг.). — Минск : Беларуская навука, 2016.
 • Алена Гапава. Классы наций: феминистская критика нациостроительства. — Москва:Новое литературное обозрение, 2016.
 • Аляксей Крывалап. Рунет: новое созвездие в галактике интернет. — Vilnius: Asociacija «Politikos Studijų Institutas „Politinė sfera“», 2016.
 • Сяргей Мудроў (Sergei Mudrov). Christian Churches in European Integration. — London and New York: Routledge, 2016.
 • Васіль Навумаў (Vasily Naumov). The Belarusian Maidan in 2006: A New Social Movement Approach to the Tent Camp Protest in Minsk. — Peter Lang, 2015.

Артыкулы:

 • Кацярына Жукава (Ekatherina Zhukova). From ontological security to cultural trauma: The case of Chernobyl in Belarus and Ukraine // Acta Sociologica, 2016, Vol. 59(4) 332—346.
 • Таццяна Каралёва (Tatsiana Karaliova). Let Them Talk: New Years Presidential Rhetoric in Russia, Belarus, and Poland // Journal of Communication Inquiry. 2016, Vol. 40(2) 145—161.
 • Сяргей Мудроў (Sergei Mudrov). Church-State Relations in the Post-Communist World: The Cases of Belarus and Estonia // Journal of Church and State, 2016, pages 1-23.
 • Аляксандр Новікаў (Aliaksandr Novikau). Nuclear power debate and public opinion in Belarus: From Chernobyl to Ostrovets // Public Understanding of Science, 2016, May 5, 1 -14
 • Маргарыта Фабрыкант (Marharyta Fabrykant and Renee Buhr). Small state imperialism: the place of empire in contemporary nationalist discourse // Nations and Nationalism 22 (1), 2016, 103—122

Экспертныя рады

правіць

2013 год

правіць

Гісторыя

правіць

Гуманітарныя навукі

правіць

Сацыяльна-палітычныя навукі

правіць

2014 год

правіць

Гісторыя

правіць
 • Алег Дзярновіч, кандыдат гістарычных навук, Інстытут гісторыі НАН Беларусі (Беларусь);
 • Аляксандр Краўцэвіч, доктар гістарычных навук, часопіс «Гістарычны альманах» (Беларусь);
 • Аляксандр Пашкевіч, кандыдат гістарычных навук, часопіс «Arche» (Беларусь);
 • Аляксандр Смалянчук, доктар гістарычных навук, Інстытут славістыкі Польскай акадэміі навук (Беларусь, Польшча);
 • Андрэй Катлярчук, PhD (доктар гісторыі), Універсітэт Сёдэрторна (Швецыя);
 • Валянцін Голубеў, доктар гістарычных навук, Інстытут гісторыі НАН Беларусі (Беларусь);
 • Генадзь Сагановіч, кандыдат гістарычных навук, часопіс «Беларускі гістарычны агляд» (Беларусь);
 • Дарота Міхалюк, Dr. hab. (доктар габілітаваны), Універсітэт Мікалая Каперніка ў Торуні (Польшча);
 • Міхаіл Далбілаў, кандыдат гістарычных навук, Універсітэт Мэрылэнда (Расія, ЗША).

Гуманітарныя навукі

правіць
 • Валерый Евароўскі, кандыдат філасофскіх навук, Інстытут філасофіі НАН Беларусі (Беларусь);
 • Валянцін Акудовіч, філосаф, Беларускі Калегіюм (Беларусь);
 • Вольга Шпарага, кандыдат філасофскіх навук, «Новая Еўропа», Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт (Беларусь, Літва);
 • Ігар Бабкоў, кандыдат філасофскіх навук, Інстытут філасофіі НАН Беларусі (Беларусь);
 • Ірына Дубянецкая, доктар сакральнай тэалогіі, Беларускі Калегіюм (Беларусь);
 • Курт Вулхайзер, PhD, Універсітэт Брандэйс (ЗША);
 • Лена Прэнц, мастацтвазнаўца, арт-куратар, Брандэнбургскі тэхнічны універсітэт Котбус (Германія);
 • Павел Баркоўскі, кандыдат філасофскіх навук, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Беларусь);
 • Сяргей Кавалёў, доктар філалагічных навук, Універсітэт Марыі Складоўскай-Кюры (Беларусь, Польшча);
 • Таццяна Шчытцова, доктар філасофскіх навук, часопіс «Топас», Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт (Беларусь, Літва).

Сацыяльна-палітычныя навукі

правіць

2015 год

правіць

Гісторыя

правіць

Гуманітарныя навукі

правіць
 • Валянцін Акудовіч, філосаф, Беларускі Калегіюм (Беларусь);
 • Ігар Бабкоў, кандыдат філасофскіх навук, Інстытут філасофіі НАН Беларусі (Беларусь);
 • Павел Баркоўскі, кандыдат філасофскіх навук, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Беларусь);
 • Курт Вулхайзер, PhD, Універсітэт Брандэйс (ЗША);
 • Ірына Дубянецкая, доктар сакральнай тэалогіі, Беларускі Калегіюм (Беларусь);
 • Валерый Евароўскі, кандыдат філасофскіх навук, Інстытут філасофіі НАН Беларусі (Беларусь);
 • Ігар Запрудскі, кандыдат філалагічных навук, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Беларусь);
 • Сяргей Кавалёў, доктар філалагічных навук, Універсітэт Марыі Складоўскай-Кюры (Беларусь, Польшча);
 • Арнольд Мак-Мілін, PhD, Універсітэцкі Коледж Лондана (Вялікабрытанія);
 • Жанна Некрашэвіч-Кароткая, доктар філалагічных навук, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Беларусь);
 • Лена Прэнц, мастацтвазнаўца, арт-куратар, Брандэнбургскі тэхнічны ўніверсітэт Котбус (Германія);
 • Алена Рудэнка, доктар філалагічных навук, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Беларусь);
 • Сяргей Санько, кандыдат філасофскіх навук, Інстытут філасофіі НАН Беларусі (Беларусь);
 • Вольга Шпарага, кандыдат філасофскіх навук, «Новая Еўропа», (Беларусь, Літва);
 • Таццяна Шчытцова, доктар філасофскіх навук, часопіс «Топас», Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт (Беларусь, Літва).

Сацыяльна-палітычныя навукі

правіць
 • Уладзімір Абушэнка, кандыдат сацыялагічных навук, Інстытут сацыялогіі НАН Беларусі (Беларусь);
 • Маргарыта Бальмацэда, PhD, Гарвардскі ўніверсітэт (ЗША);
 • Таццяна Вадалажская, кандыдат сацыялагічных навук, Агенцтва гуманітарных тэхналогій—Цэнтр сацыяльных інавацый (Беларусь);
 • Кірыл Гайдук, PhD, Інстытут прыватызацыі і менэджмента (Беларусь);
 • Алена Гапава, кандыдат філалагічных навук, Універсітэт Заходняга Мічыгану (ЗША);
 • Андрэй Казакевіч, PhD, Інстытут палітычных даследаванняў «Палітычная сфера», Універсітэт Вітаўта Вялікага, Коўна (Беларусь, Літва);
 • Валерый Карбалевіч, кандыдат гістарычных навук, аналітычны цэнтр «Стратэгія» (Беларусь);
 • Яраслаў Крывой, PhD, Цэнтр Астрагорскага (Беларусь, Вялікабрытанія);
 • Аляксей Ластоўскі, кандыдат сацыялагічных навук, Інстытут палітычных даследаванняў «Палітычная сфера» (Беларусь, Літва);
 • Сяргей Любімаў, PhD, Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт (Беларусь, Літва);
 • Юрай Маруш’як, PhD, Інстытут палітычных навук Славацкай акадэміі навук (Славакія);
 • Уладзімір Мацкевіч, метадолаг, Агенцтва гуманітарных тэхналогій—Цэнтр сацыяльных інавацый (Беларусь);
 • Вячаслаў Пазняк, кандыдат філасофскіх навук, Wider Europe (Беларусь);
 • Аляксандр Філіпаў, кандыдат палітычных навук, Беларускі ўніверсітэт культуры і мастацтваў (Беларусь);
 • Ларыса Цітарэнка, доктар сацыялагічных навук, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Беларусь);
 • Віціс Юрконіс, Віленскі ўніверсітэт (Літва).

За лепшую замежную публікацыю

правіць
 • Валерый Булгакаў, кандыдат філасофскіх навук, часопіс «Arche» (Беларусь);
 • Кірыл Гайдук, PhD, Інстытут прыватызацыі і менэджмента (Беларусь);
 • Алена Гапава, кандыдат філалагічных навук, Універсітэт Заходняга Мічыгану (ЗША);
 • Ірына Дубянецкая, доктар сакральнай тэалогіі, Беларускі rалегіюм (Беларусь);
 • Андрэй Казакевіч, PhD, Інстытут палітычных даследаванняў «Палітычная сфера», Універсітэт Вітаўта Вялікага ў Каўнасе (Беларусь, Літва);
 • Аляксей Ластоўскі, кандыдат сацыялагічных навук, Інстытут палітычных даследаванняў «Палітычная сфера» (Беларусь, Літва);
 • Анатоль Панькоўскі, PhD (доктар філасофіі), сайт «Наше мнение» (Беларусь);
 • Генадзь Сагановіч, кандыдат гістарычных навук, часопіс «Беларускі гістарычны агляд» (Беларусь);
 • Альміра Усманава, кандыдат філасофскіх навук, Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт (Беларусь, Літва);
 • Павел Церашковіч, кандыдат гістарычных навук (Беларусь);
 • Юлія Шукан, PhD, Інстытут сацыяльных навук і палітыкі (ISP/CNRS) (Францыя).

2016 год

правіць

Гісторыя

правіць
 • Валянцін Голубеў, доктар гістарычных навук, Інстытут гісторыі НАН Беларусі (Беларусь);
 • Міхаіл Далбілаў, кандыдат гістарычных навук, Універсітэт Мэрылэнда (Расія, ЗША);
 • Алег Дзярновіч, кандыдат гістарычных навук, Інстытут гісторыі НАН Беларусі (Беларусь);
 • Андрэй Катлярчук, PhD, Універсітэт Сёдэрторна (Швецыя);
 • Алесь Краўцэвіч, доктар гістарычных навук, часопіс «Гістарычны альманах» (Беларусь);
 • Дангірас Мачуліс, PhD, Інстытут гісторыі Літвы (Літва);
 • Дарота Міхалюк, Dr. hab. (доктар габілітаваны), Універсітэт Мікалая Каперніка ў Торуні (Польшча);
 • Аляксандр Пашкевіч, кандыдат гістарычных навук, часопіс «Arche» (Беларусь);
 • Ірына Раманава, кандыдат гістарычных навук, Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт (Беларусь, Літва);
 • Пер Андэрс Рудлінг, PhD, Універсітэт Лунда (Швецыя);
 • Алесь Смалянчук, доктар гістарычных навук, Інстытут славістыкі Польскай акадэміі навук (Беларусь, Польшча);
 • Генадзь Сагановіч, кандыдат гістарычных навук, часопіс «Беларускі гістарычны агляд» (Беларусь);
 • Сяргей Токць, кандыдат гістарычных навук, незалежны даследчык (Беларусь);
 • Захар Шыбека, доктар гістарычных навук, Універсітэт Тэль-Авіва (Беларусь, Ізраіль);
 • Андрэй Янушкевіч, кандыдат гістарычных навук, выдавецтва «Янушкевіч».

Гуманітарныя навукі

правіць
 • Валянцін Акудовіч, філосаф, Беларускі калегіум (Беларусь);
 • Ігар Бабкоў, кандыдат філасофскіх навук, Інстытут філасофіі НАН Беларусі (Беларусь);
 • Павел Баркоўскі, кандыдат філасофскіх навук, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Беларусь);
 • Курт Вулхайзер, PhD, Універсітэт Брандэйс (ЗША);
 • Ірына Дубянецкая, доктар сакральнай тэалогіі, Беларускі калегіум (Беларусь);
 • Валер Евароўскі, кандыдат філасофскіх навук, Інстытут філасофіі НАН Беларусі (Беларусь);
 • Ігар Запрудскі, кандыдат філалагічных навук, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Беларусь);
 • Сяргей Кавалёў, доктар філалагічных навук, Універсітэт Марыі Складоўскай-Кюры (Беларусь, Польшча);
 • Арнольд Мак-Мілін, PhD, Універсітэцкі Коледж Лондана (Вялікабрытанія);
 • Жанна Некрашэвіч-Кароткая, доктар філалагічных навук, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Беларусь);
 • Лена Прэнц, мастацтвазнаўца, арт-куратар, Брандэнбургскі тэхнічны ўніверсітэт Котбус (Германія);
 • Алена Рудэнка, доктар філалагічных навук, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Беларусь);
 • Сяргей Санько, кандыдат філасофскіх навук, Інстытут філасофіі НАН Беларусі (Беларусь);
 • Вольга Шпарага, кандыдат філасофскіх навук, «Новая Еўропа» (Беларусь, Літва);
 • Таццяна Шчытцова, доктар філасофскіх навук, часопіс «Топас», Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт (Беларусь, Літва).

Сацыяльна-палітычныя навукі

правіць
 • Маргарыта Бальмацэда, PhD, Гарвардскі ўніверсітэт (ЗША);
 • Таццяна Вадалажская, кандыдат сацыялагічных навук, Агенцыя гуманітарных тэхналогій—Цэнтр сацыяльных інавацый (Беларусь);
 • Кірыл Гайдук, PhD, Інстытут прыватызацыі і менэджмента (Беларусь);
 • Алена Гапава, кандыдат філалагічных навук, Універсітэт Заходняга Мічыгану (ЗША);
 • Андрэй Казакевіч, PhD, Інстытут палітычных даследаванняў «Палітычная сфера», Універсітэт Вітаўта Вялікага (Беларусь, Літва);
 • Валер Карбалевіч, кандыдат гістарычных навук, аналітычны цэнтр «Стратэгія» (Беларусь);
 • Яраслаў Крывой, PhD, Цэнтр Астрагорскага (Беларусь, Вялікабрытанія);
 • Аляксей Ластоўскі, кандыдат сацыялагічных навук, Інстытут палітычных даследаванняў «Палітычная сфера» (Беларусь, Літва);
 • Сяргей Любімаў, PhD, Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт (Беларусь, Літва);
 • Юрай Маруш’як, PhD, Інстытут палітычных навук Славацкай акадэміі навук (Славакія);
 • Уладзімір Мацкевіч, метадолаг, Агенцыя гуманітарных тэхналогій—Цэнтр сацыяльных інавацый (Беларусь);
 • Вячаслаў Пазняк, кандыдат філасофскіх навук, Wider Europe (Беларусь);
 • Аляксандр Філіпаў, кандыдат палітычных навук, Беларускі ўніверсітэт культуры і мастацтваў (Беларусь);
 • Ларыса Цітарэнка, доктар сацыялагічных навук, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Беларусь);
 • Віціс Юрконіс, Вільнюсскі ўніверсітэт (Літва).

Польскамоўная манаграфія на беларускую тэматыку (2011—2015)

правіць
 • Валер Булгакаў, кандыдат філасофскіх навук, часопіс «Arche» (Беларусь);
 • Алег Дзярновіч, кандыдат гістарычных навук, Інстытут гісторыі НАН Беларусі (Беларусь);
 • Сяргей Кавалёў, доктар філалагічных навук, Універсітэт Марыі Складоўскай-Кюры (Беларусь, Польшча);
 • Андрэй Казакевіч, PhD, Інстытут палітычных даследаванняў «Палітычная сфера», Універсітэт Вітаўта Вялікага (Беларусь, Літва);
 • Алесь Краўцэвіч, доктар гістарычных навук, часопіс «Гістарычны альманах» (Беларусь);
 • Аляксей Ластоўскі, кандыдат сацыялагічных навук, Інстытут палітычных даследаванняў «Палітычная сфера» (Беларусь, Літва);
 • Жанна Некрашэвіч-Кароткая, доктар філалагічных навук, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Беларусь);
 • Аляксандр Пашкевіч, кандыдат гістарычных навук, часопіс «Arche» (Беларусь);
 • Генадзь Сагановіч, кандыдат гістарычных навук, часопіс «Беларускі гістарычны агляд» (Беларусь);
 • Алесь Смалянчук, доктар гістарычных навук, Інстытут славістыкі Польскай акадэміі навук (Беларусь, Польшча);
 • Мікола Хаўстовіч, доктар філалагічных навук, Варшаўскі ўніверсітэт (Польшча);
 • Андрэй Чарнякевіч, кандыдат гістарычных навук, Універсітэт імя Адама Міцкевіча (Беларусь, Польшча).

Зноскі

Спасылкі

правіць