Ве́ды (мн.л.) — тэкст нейкай мовы (фармальнай ці натуральнай), які мае рэчаісную інтэрпрэтацыю і адлюстроўвае ісціну. Веды звычайна падтрымліваюцца (абгрунтоўваюцца) вопытам ці практыкай, шляхам параўнання рэчаіснасці з вынікамі, якія зроблены з ведання. Веды адносяцца да катэгорыі веры, але ў адрозненне ад чыстай веры, маюць практычнае абгрунтаванне.

«Веды» - фрэска Роберта Рыда (англ.: Robert Reid) ў будынку Томаса Джэферсана. Надпіс, які знаходзіцца пад фрэскай, абвяшчае: «Невуцтва — божы праклён: веды — крылы, якія падыюць нас на нябёсы». (Уільям Шэкспір, Генрых VI, частка 2 (англ.: Henry VI, Part 2)).
Сімвал ведаў — раскрытая кніга на франтоне школы
Фрэнсіс Бэкан, аўтар знакамітай фразы «Веды — сіла» (у арыгінале «Веды ёсць сіла, сіла ёсць веды»).

Веды ў шырокім сэнсе — сукупнасць паняткаў, тэарэтычных пабудоў і ўяўленняў.

Веданне ў вузкім сэнсе — уладанне праверанай інфармацыяй (адказамі на пытанні), якая дазваляе вырашаць пастаўленую задачу.

Веданне (прадмета) — упэўненае разуменне прадмета, уменне звяртацца з ім, разбірацца ў ім, а таксама выкарыстоўваць для дасягнення вызначаных мэтаў.

Веданне — у тэорыі штучнага інтэлекту і экспертных сістэм — сукупнасць інфармацыі і правіл вываду (у індывіда, грамадства або сістэмы ІІ) аб свеце, уласцівасцях аб'ектаў, заканамернасцях працэсаў і з'яў, а таксама правілах выкарыстання іх для прыняцця рашэнняў. Галоўнае адрозненне ведаў ад дадзеных складаецца ў іх структурнасці і актыўнасці, з'яўленне ў базе новых фактаў або ўстанаўленне новых сувязяў можа стаць крыніцай змяненняў у прыняцці рашэнняў.

Веданне фіксуюцца ў вобразах і знаках натуральных і штучных моў. Веданне процілеглае няведанню (адсутнасці праверанай інфармацыі пра што-небудзь).

Разнастайнасць форм ведаўПравіць

Пазнанне не абмежавана сферай навукі, веданне ў той ці іншай сваёй форме існуе і па-за межамі навукі. Кожнай форме грамадскай свядомасці: навуцы, філасофіі, міфалогіі, палітыцы, рэлігіі і г. д. адпавядаюць спецыфічныя формы ведаў. Адрозніваюць таксама формы ведаў, якія маюць паняційную, сімвалічную або мастацка-узорную аснову[1].

Да гістарычна першым формах чалавечага веды адносяць гульнявое пазнанне (будуецца на аснове ўмоўна прымаюцца правіл і мэтаў, дазваляе ўзвысіцца над паўсядзённым бытиём, не клапаціцца пра выгаду, паводзіць сябе ў адпаведнасці са свабодна прынятымі гульнявымі нормамі). Магчымы падман партнёра і ўтойванне ісціны. Носіць навучальна-развівальны характар, выяўляе якасці і магчымасці чалавека, дазваляе рассунуць псіхалагічныя межы зносін[1].

Вылучаюць розныя віды ведаў: навуковыя, пазанавуковыя, штодзённа-практычныя (штодзённыя, здаровы сэнс), інтуітыўныя, рэлігійныя і інш.

Штодзённа-практычныя — веды, якія існавалі яшчэ на ранніх этапах чалавечай гісторыі і дастаўляць элементарныя звесткі аб прыродзе і навакольнай рэчаіснасці (г. зв. здаровы сэнс, прыкметы, настаўленні, рэцэпты, асабісты вопыт, традыцыі і т. п.), Носяць несістэмны, бяздоказны, непісьменны характар[1]. Штодзённае веданне служыць асновай арыентацыі чалавека ў навакольным свеце, асновай яго паўсядзённага паводзінаў і прадбачання, але звычайна ўтрымлівае памылкі, супярэчнасці.

Навуковыя — веды, заснаваныя на рацыянальнасці, характарызуецца аб'ектыўнасцю і універсальнасцю, і прэтэндуюць на агульназначнасць. Навуковае пазнанне — працэс атрымання аб'ектыўных, сапраўдных ведаў. Яго задача — апісаць, растлумачыць і прадказаць працэс і з'яву рэчаіснасці. Навуковыя рэвалюцыі, якія адбываюцца ў ходзе развіцця навуковага пазнання і прыводзяць да змены тэорый і прынцыпаў, змяняюцца перыядамі нармальнага развіцця навукі (паглыбленне і дэталізацыя ведаў)[1].

Навуковаму ведаў ўласцівыя лагічная абгрунтаванасць, доказнасць, узнаўляльнасць вынікаў, правяральнасць, імкненне да ліквідацыі памылак і пераадоленні супярэчнасцей.

Форма навуковага ведання маладзей многіх форм пазанавуковых ведаў[1].

Пазанавуковае веданне не з'яўляецца чыёй-то выдумкай, прадукуецца пэўным інтэлектуальнай супольнасцю па адрозных ад рацыяналістычных нормам, эталонам, маюць свае крыніцы і сродкі пазнання. У гісторыі культуры формы ведаў, аднесеныя да «ведамства» пазанавуковых ведаў, аб'ядноўваюцца агульным паняццем — эзатэрызмам[1].

Па прыродзеПравіць

Веды могуць быць

 • дэкларатыўныя
 • працэдурныя

Дэкларатыўныя веды ўтрымліваюць у сабе толькі ўяўленне пра структуру нейкіх паняццяў. Гэтыя веды набліжаны да дадзеных, фактаў. Напрыклад: вышэйшая навучальная ўстанова ёсць сукупнасць факультэтаў, а кожны факультэт, у сваю чаргу, ёсць сукупнасць кафедр.

Працэдурныя ж веды маюць актыўную прыроду. Яны вызначаюць ўяўленні аб сродках і шляхах атрымання новых ведаў, праверкі ведаў. Гэта алгарытмы рознага роду. Напрыклад: метад мазгавога штурму для пошуку новых ідэй.

Па ступені навуковасціПравіць

Веды могуць быць навуковымі і пазанавуковымі.

Навуковыя веды могуць быць

 • эмпірычнымі (на аснове вопыту ці назірання)
 • тэарэтычнымі (на аснове аналізу абстрактных мадэлей).

Навуковыя веды ў любым выпадку павінны быць абгрунтаванымі на эмпірычнай ці тэарэтычнай доказнай аснове.

Тэарэтычныя веды — абстракцыі, аналогіі, схемы, якія адлюстроўваюць структуру і прыроду працэсаў, якія праходзяць у прадметнай вобласці. Гэтыя веды тлумачаць з'явы і могуць выкарыстоўвацца для прагназавання паводзін аб'ектаў.

Пазанавуковыя веды могуць быць[1]:

 • паранавуковымі — ведамі, не сумяшчальнымі з наяўнымі гнасеалагічнымі стандартам. Шырокі клас паранавуковых (пара ад грэч. — каля, пры) ведаў уключае ў сябе вучэнні ці разважанні аб феноменах, тлумачэнне якіх не з'яўляецца пераканаўчым з пункту гледжання крытэрыяў навуковасці;
 • лжэнавуковамі — свядома эксплуатуюць здагадкі і забабоны. Лжэнавуковае веданне часта ўяўляе навуку як справа аўтсайдэраў. У якасці сімптомаў ілжэнавукай вылучаюць малапісьменны пафас, прынцыповую нецярпімасць да абвяргае довадаў, а таксама прэтэнцыёзна. Лжэнавуковае веданне вельмі адчувальнае да злосці дня, сенсацыі. Яго асаблівасцю з'яўляецца тое, што яно не можа быць аб'яднана парадыгмай, не можа валодаць сістэматычнасцю, універсальнасцю. Лжэнавуковыя веды суіснуюць з навуковымі ведамі. Лічыцца, што лжэнавуковае веданне выяўляе сябе і развіваецца праз квазінавуковае;
 • квазінавуковымі — яны шукаюць сабе прыхільнікаў, абапіраючыся на метады гвалту і прымусу. Квазінавуковае веданне, як правіла, расквітае ва ўмовах строга іерархіраванай навукі, дзе немагчымая крытыка ўлады, дзе жорстка праяўлены ідэалагічны рэжым. У гісторыі СССР перыяды «трыумфу квазінавукі» добра вядомыя: лысенкаўшчына; фіксізм, як квазінавука ў савецкай геалогіі 50-х гг.; шальмаванне кібернетыкі і г.д .;
 • антынавуковымі — як утапічныя і свядома скажаючыя ўяўленні аб рэчаіснасці. Прыстаўка «анты» звяртае ўвагу на тое, што прадмет і спосабы даследавання процілеглыя навуцы. З ім звязваюць адвечную патрэбу ў выяўленні агульных лёгка даступных «лекаў ад усіх хвароб». Асаблівая цікавасць і цяга да антынавукі ўзнікаюць у перыяды сацыяльнай нестабільнасці. Але, хоць дадзены феномен досыць небяспечны, прынцыповага збавення ад антынавукі адбыцца не можа;
 • псеўданавуковымі — уяўляе сабой інтэлектуальную актыўнасць, спекулюе на сукупнасці папулярных тэорый, напрыклад, гісторыі пра старажытныя астранаўты, аб снежным чалавеку, пра пачвару з возера Лох-Нес;
 • штодзённа-практычнымі — дастаўляе элементарныя звесткі аб прыродзе і навакольнага рэчаіснасці. Людзі, як правіла, размяшчаюць вялікім аб'ёмам штодзённага ведання, якое вырабляецца паўсядзённа і з'яўляецца зыходным пластом усякага пазнання. Часам аксіёмы разважнасці супярэчаць навуковым палажэнням, перашкаджаюць развіццю навукі. Часам, наадварот, навука доўгім і цяжкім шляхам доказаў і абвяржэнняў прыходзіць да фармулёўкі тых палажэнняў, якія даўно зацвердзілі сябе ў асяроддзі звычайнага ведання. Штодзённае веданне ўключае ў сябе і здаровы сэнс, і прыкметы, і настаўлення, і рэцэпты, і асабісты вопыт, і традыцыі. Яно хоць і фіксуе ісціну, але робіць гэта не сістэматычна і бяздоказна. Яго асаблівасцю з'яўляецца тое, што яно выкарыстоўваецца чалавекам практычна неўсвядомлена і ў сваім ужыванні не патрабуе папярэдніх сістэм доказаў. Іншая яго асаблівасць — прынцыпова непісьменны характар;
 • асобаснымі — залежаць ад здольнасцей таго ці іншага суб'екта і ад асаблівасцей яго інтэлектуальнай пазнавальнай дзейнасці. Калектыўнае ж веданне агульназначнае (надасабовае), мяркуе наяўнасць агульнай для ўсёй сістэмы паняццяў, спосабаў, прыёмаў і правілаў пабудовы.

Народная навука — асобая форма пазанавуковага і пазарацыянальнага ведання. Перш была прывілеем шаманаў, жрацоў, старэйшын роду, цяпер стала справай асобных груп або суб'ектаў (знахароў, лекараў, экстрасэнсаў)[1].

Па месцазнаходжаннюПравіць

Вылучаюць: асобасныя (няяўныя, схаваныя, пакуль не фармалізаваныя) веды і фармалізаваныя (відавочныя) веды.

Няяўныя веды:

 • Веды людзей, якія яшчэ не фармалізаваныя і не могуць быць перададзены іншым людзям.

Фармалізаваныя на некаторай мове (відавочныя) веды:

 • Веды ў дакументах;
 • Веды на кампакт-дысках;
 • Веды ў персанальных камп'ютарах;
 • Веды ў Інтэрнэце;
 • Веды ў базах ведаў;
 • Веды ў экспертных сістэмах, вынятыя з няяўных ведаў людзей-экспертаў.

Адметныя характарыстыкі ведыПравіць

 
Персаніфікацыя Эпістэмы ў Бібліятэцы Цэльсія, Эфес, Турцыя. Эпістэма — асноўнае паняцце канцэпцыі «археалогіі веды» Мішэля Фуко.

Адметныя характарыстыкі веды ўсё яшчэ з'яўляюцца прадметам нявызначанасці ў філасофіі. Згодна з большасцю мысляроў, для таго каб нешта лічылася веданнем, гэта нешта павінна задавальняць тром крытэрыям:

 • быць пацвярджальным,
 • быць сапраўдным
 • і годным даверу.

Аднак, як ілюструюць прыклады праблемы Гецье, гэтага недастаткова. Прапанаваны шэраг альтэрнатыў, уключаючы довады Роберта Нозіка на карысць патрабавання «высочвання ісціны» і дадатковае патрабаванне Саймана Блэкберна, што мы не будзем сцвярджаць, што кожны, хто задавальняе любому з гэтых крытэрыяў «праз няспраўнасць, заган, памылку», валодае веданнем. Рычард Кіркхэм робіць здагадку, што наша вызначэнне ведаў павінна патрабаваць, каб сведчанні верыць былі такія, каб яны лагічна вабілі за сабою праўду перакананні.

Кіраванне ведаміПравіць

Кіраванне ведамі спрабуе зразумець спосаб, якім веданне выкарыстоўваецца і распаўсюджваецца ў арганізацыях і разглядае веданне як магчымае да паўторнага выкарыстання і такое, што суадносіцца з самім сабой. Паўторнае выкарыстанне азначае, што вызначэнне веды знаходзіцца ў стане пастаяннай змены. Кіраванне ведамі трактуе веданне як форму інфармацыі, якая напоўнена кантэкстам, заснаваным на вопыце. Інфармацыя — гэта дадзеныя, якія істотныя для назіральніка з-за іх значнасці для назіральніка. Дадзеныя могуць быць прадметам назірання, але не абавязкова павінны быць ім. У гэтым сэнсе веданне складаецца з інфармацыі, падмацаванай намерам або напрамкам. Гэты падыход знаходзіцца ў згодзе з DIKW-мадэллю, якая размяшчае дадзеныя, інфармацыю, веданне, мудрасць ў выглядзе піраміды па павялічваецца ступені карыснасці.

Непасрэднае веданнеПравіць

Непасрэднае веданне з'яўляецца прадуктам інтуіцыі — здольнасці спасціжэння ісціны шляхам прамога яе меркавання без абгрунтавання з дапамогай доказу.

Працэс навуковага пазнання, а таксама розныя формы мастацкага асваення свету не заўсёды ажыццяўляюцца ў разгорнутым, лагічна і фактычна доказным выглядзе. Нярэдка суб'ект схоплівае думкай складаную сітуацыю, напрыклад, падчас ваеннай бітвы, вызначэння дыягназу, вінаватасці або невінаватасці абвінавачанага і т. п. Роля інтуіцыі асабліва вялікая там, дзе неабходны выхад за межы існуючых прыёмаў пазнання для пранікнення ў невядомае. Але інтуіцыя не ёсць нешта неразумнае або сверхразумном. У працэсе інтуітыўнага пазнання не ўсьведамляюць ўсе тыя прыкметы, па якіх ажыццяўляецца выснову, і тыя прыёмы, з дапамогай якіх ён робіцца. Інтуіцыя не складае адмысловай шляху пазнання, які ішоў у абыход адчуванняў, уяўленняў і мыслення. Яна ўяўляе сабой своеасаблівы тып мыслення, калі асобныя звёны працэсу мыслення праносяцца ў свядомасці больш ці менш несвядома, а гранічна ясна ўсьведамляецца менавіта вынік думкі — ісціна.

Інтуіцыі бывае дастаткова для меркавання ісціны, але яе недастаткова, каб пераканаць у гэтай праўдзе іншых і самога сябе. Для гэтага неабходна доказ.

Складаныя сістэмы штучнага інтэлекту, заснаваныя на нейрасеткавай тэхналогіі, а таксама экспертныя сістэмы, заснаваныя на лагічнай мадэлі баз ведаў, дэманструюць паводзіны, якое імітуе чалавечае мысленне і інтуіцыю. Навучанне такіх сістэм — эўрыстычны працэс, які складаецца ў знаходжанні рашэння задачы на ​​аснове арыенціраў пошуку, недастатковых для атрымання лагічнага вываду. Для інтуіцыі характэрная шпаркасць (часам маментальных) фармулявання гіпотэз і прыняцця рашэнняў, а таксама недастатковую усвядомленасць яго лагічных падставаў[2].

Лагічная выснова інфармацыі, канкрэтных і абагульненых звестак і дадзеных вырабляецца ў базах ведаў і экспертных сістэмах, якія выкарыстоўваюць мовы сродкі лагічнага праграмавання на базе мовы Пралог. Гэтыя сістэмы відавочна дэманструюць лагічны выснову новай інфармацыі, асэнсаваных звестак, дадзеных, выкарыстоўваючы правілы лагічнага вываду і факты, якія закладваюцца ў базы ведаў.

Жыццёвыя ведыПравіць

 
«Сакрат і два студэнта», 17 стагоддзе, карціна П'етра дэла Векіё. Сакрат — старажытнагрэчаскі філосаф, які ўнёс вялікі ўклад у асэнсаванне ведаў. Аўтар вядомага выказвання «Я ведаю, што нічога не ведаю». Таксама ў яго працах сустракаецца іншае вядомае грэчаскае выслоўе: «Пазнай самога сябе», якое прыпісваецца аднаму з сямі мудрацоў.

Жыццёвыя веды, як правіла, зводзяцца да канстатацыі фактаў і іх апісанні, тады як навуковыя веды уздымаюцца да ўзроўню тлумачэння фактаў, асэнсавання іх у сістэме паняццяў дадзенай навукі, якія ўключаюцца ў склад тэорыі.

Навуковыя (тэарэтычныя) ведыПравіць

Навуковым ведам ўласцівыя лагічная абгрунтаванасць, доказнасць, узнаўляльнасць пазнавальных вынікаў.

Эмпірычныя (вопытныя) ведыПравіць

Эмпірычныя веды атрымліваюць у выніку прымянення эмпірычных метадаў пазнання — назіранні, вымярэнні, эксперымент. Гэта веды аб бачных ўзаемасувязі паміж асобнымі падзеямі і фактамі ў прадметнай вобласці. Яны, як правіла, канстатуюць якасныя і колькасныя характарыстыкі аб'ектаў і з'яў. Эмпірычныя законы часта носяць імавернасны характар ​​і не з'яўляюцца строгімі.

Тэарэтычныя ведыПравіць

Тэарэтычныя ўяўленні ўзнікаюць на аснове абагульнення эмпірычных дадзеных. У той жа час яны ўплываюць на ўзбагачэнне і змяненне эмпірычных ведаў.

Тэарэтычны ўзровень навуковых веды прадугледжвае ўстанаўленне законаў, якія даюць магчымасць ідэалізаванага ўспрымання, апісанні і тлумачэнні эмпірычных сітуацый, гэта значыць пазнання сутнасці з'яў. Тэарэтычныя законы маюць больш строгі, фармальны характар, у параўнанні з эмпірычнымі.

Тэрміны апісання тэарэтычных ведаў ставяцца да ідэалізаваным, абстрактным аб'ектах. Падобныя аб'екты немагчыма падвергнуць непасрэднай эксперыментальнай праверцы.

Фармалізаваныя (відавочныя) ведыПравіць

Фармалізаваныя веды аб'ектывуецца знакавымі сродкамі мовы. ахопліваюць тыя веды, пра якія мы ведаем, мы можам іх запісаць, паведаміць іншым (прыклад: кулінарны рэцэпт) няяўна веданне (англ.: tacit knowledge) — від ведаў, да якога належыць то веданне, якое не можа быць лёгка перададзена іншым.

Частковыя ведыПравіць

Адна з дысцыплін эпістэмалогіі засяроджваецца на частковых ведаў. У большасці выпадкаў гэта немагчымасць зразумець інфармацыйную вобласць вычарпальна; наша веданне заўсёды з'яўляецца няпоўным або частковым. Большасць рэальных праблем павінны быць вырашаны шляхам выкарыстання частковага разумення дадзеных праблем.

Гэтая ідэя таксама прысутнічае ў канцэпцыі абмежаванай рацыянальнасці, якая прадугледжвае, што ў рэальных жыццёвых сітуацыях людзі часта маюць абмежаваную колькасць інфармацыі і прымаць адпаведныя рашэнні.

Інтуіцыя здольнасць набываць частковае веданне без вываду або з дапамогай розуму. Чалавек можа «ведаць» аб сітуацыі і быць не ў стане растлумачыць працэс, які прывёў да ведаў.

Вытворчасць ведаўПравіць

Для экспертных ацэнак працэсу з'яўлення новых ведаў выкарыстоўваюць аб'ём веды, назапашанага ў бібліятэках. Эксперыментальным шляхам вывучаюць здольнасць чалавека здабываць інфармацыю ў працэсе саманавучання на нармаваных па інфармацыі асяроддзях. Экспертная ацэнка паказала хуткасць вытворчасці ведаў у 103 біт/(чал-год)[3], а эксперыментальныя дадзеныя — 128 біт/(чал-гадзіну)[4]. Пакуль не ўяўляецца магчымым у поўным аб'ёме вымераць тэмпы вытворчасці веды, паколькі няма адэкватных універсальных мадэляей.

Вытворчасць ведаў з эмпірычных дадзеных — адна з асноўных праблем інтэлектуальнага аналізу дадзеных. Існуюць розныя падыходы да вырашэння гэтай праблемы, у тым ліку — на аснове нейросетевая тэхналогіі[5].

Веданне ў часеПравіць

Асноўным месцам захоўвання ведаў была і застаецца чалавечая памяць. Неабходнасць у перадачы ведаў іншым людзям і пакаленням прывяла да развіцця спосабаў дакументавання — з'явіліся дакументаваныя веды. Вялікія аб'ёмы назапашанага ведання запатрабавалі распрацоўкі тэхнічных сродкаў (камп'ютараў…), без якіх ужо немагчымы далейшы прагрэс чалавецтва. Машынныя веды ў будучыні сплятуцца, і ўтворыцца семантычная павуціна, здольная прадастаўляць інфармацыю гэтак жа, як калі б прадстаўляў яе чалавек.

Тыпы ведаў паводле Ломпшэра (1975)Правіць

Ёсць чатыры тыпу ведаў, якія ўзаемна абумоўленыя і пранікаюць:

 • Веданне фактаў — змяшчае інфармацыю аб аб'ектах ў навакольным свеце, іх уласцівасцей і адносін. Добра-вобразны аб'ект, напрыклад, сучаснасці і абстрактных славесных паняццяў, як з рознай ступені агульнасці. Яны з'яўляюцца асновай іншых відаў веды.
 • Веданне метадаў — адносіцца да канкрэтнай аперацыі. Яны ўключаюць у сябе звычайныя знешнія дзеянні, як чысціць зубы ці пісьмовую форму і разумовыя дзеянні, напрыклад, граматыка, рашэнне праблем у галіне матэматыкі і метадаў правіл разумовай дзейнасці для больш эфектыўнага навучання і інш. Для навучання студэнтам ведаў трэба дакладныя інструкцыі для выканання дзеянняў і тое, чаму павінна быць нададзена асаблівая ўвага. На падставе ведаў аб метадах развіваюць навыкі і здольнасці.
 • Веданне стандартаў — накіраваныя ў першую чаргу на чалавечыя адносіны і паводзіны па адносінах да іншых. Яны з'яўляюцца вынікам сацыяльных норм паводзін, ідэалогіі, маралі і нораваў. Але распаўсюджвання ведаў аб стандартах не дастаткова, каб пабудаваць паводзіны, якія адпавядаюць стандартам. Гэта веданне з'яўляецца неабходнай, але не дастатковай умовай для такога паводзінаў.
 • Веданне значэнняў — змяшчае веды аб палітычных, спакладаных, маральных і эстэтычных каштоўнасцях. Магчымасці для крытычных з'яў і падзей з навакольнага свету, г.зн. ацэнкі патэнцыялу разглядаецца як вызначаецца аб'ектыўнымі інтарэсаў і пазіцый кожнай групы класавага грамадства, членам якога з'яўляецца фізічная асоба. Гэтыя веды неабходныя для прыняцця правільнага рашэння па гэтым пытанні.

Гл. таксамаПравіць

ЗаўвагіПравіць

СпасылкіПравіць